× 
 Från
 Till
 Metod

 

FJÄRDE BOKEN

Psalm 90

Guds evighet och människans förgänglighet

1 En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vår tillflyktfrån släkte till släkte.
2 Innan bergen blev tilloch du skapade jorden
och världen,ja, från evighet till evighet är du, Gud.

3 Du låter människorna vända åter till stoft,du säger: "Vänd åter,
ni människors* barn!"
4 Ty tusen år är i dina ögonsom den dag som förgick i går,de är som en nattväkt.
5 Du sköljer dem bort,
de är som en sömn.Om morgonen liknar de gräset som frodas.
6 Om morgonen gror det
och blomstrar,om aftonen vissnar det
och blir torrt.

7 Vi går under genom din vrede,genom din förbittring
förskräcks vi.
8 Du ställer våra missgärningar inför dig,våra hemliga synder
i ditt ansiktes ljus.
9 Alla våra dagar försvinner
genom din harm,vi slutar våra år som en suck.
10 Vårt liv varar sjuttio åreller åttio, om krafterna räcker.När det är som bäst
är det möda och bekymmer.Snart är det förbi, vi flyger bort.

11 Vem känner din vredes maktoch din harm,
så att han fruktar dig?
12 Lär oss inse
att våra dagar är räknade,så att vi får visa hjärtan.
13 Vänd åter, Herre!
Hur länge dröjer du?Förbarma dig över dina tjänare!
14 Mätta oss med din nåd
när morgonen gryr,så att vi får jubla och vara gladai alla våra dagar.
15 Gläd oss lika många dagarsom du har plågat oss,lika många år
som vi har sett olycka.
16 Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänareoch din härlighet över deras barn.
17 Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.Ge framgång åt våra händers verk,ja, åt våra händers verk
må du ge framgång.

Fotnoter
90:3människors Annan översättning: "Adams".