× 
 Från
 Till
 Metod

 

Personliga hälsningar

Kapitel 16

1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för.2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig.
3 Hälsa Priska och Akvila,* mina medarbetare i Kristus Jesus,4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar.5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus.6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er.7 Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna* och som även före mig tillhörde Kristus.8 Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren.9 Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus och min älskade Stakys.10 Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som hör till Aristobulus familj.11 Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem i Narcissus familj som tillhör Herren.12 Hälsa Tryfena och Tryfosa, som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis, som har arbetat mycket i Herren.13 Hälsa Rufus, som är utvald i Herren, och hans mor, som är en mor också för mig.14 Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem.15 Hälsa Filologus och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla heliga hos dem.16 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er.
17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.19 Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda.20 Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.
21 Timoteus, min medarbetare, hälsar er liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater.22 Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren.23 Gajus, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Kvartus.

Lovprisning

25 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold26 men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad -27 Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Fotnoter
16:3Priska och Akvila hade Paulus träffat i Korint, och de hade följt honom till Efesus på hans andra missionsresa (Apg 18:2f ).
16:7apostlarna Ordet används här i vidare mening. Se också 1 Kor 15:7 , 2 Kor 8:23 .