× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar

1 Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.6 Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

Var vakna

8 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9 Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. 10 Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. 11 Hans är makten i evighet. Amen.

Avslutning

12 Med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den.

13 Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus. 14 Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus.


Fotnoter
5:2så som Gud vill   Annan översättning: "på Guds sätt". Orden saknas i vissa handskrifter.
5:5äldre   Annan översättning: "äldste" (jfr 5:1 ).
5:5Ords 3:34 (Septuaginta).
5:12Silvanus   Även kallad Silas, en ansedd kristen profet som var både jude och romersk medborgare samt medarbetare till både Petrus och Paulus (Apg 15:40 ).
5:12förmana   Annan översättning: "uppmuntra".
5:12… nåd. Stå fasta i den   Annan översättning: "… nåd i vilken ni står fasta".
5:13Babylon   uppfattas vanligen som ett symboliskt namn för Rom, där Petrus befann sig under den senare delen av sitt liv.
5:13min son Markus   Markusevangeliets författare, som enligt traditionen var tolk för Petrus i Rom samt även medarbetare till Paulus (Apg 12:25 , Kol 4:10 , 2 Tim 4:11 ). Ordet "son" är andligt menat (jfr 2 Tim 2:1 ).
5:14kärlekens kyss   Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Jfr Luk 7:45 , 22:47f .

Parallellställen
5:1Rom 8:17f Tit 1:5.
5:2Joh 21:16 Apg 20:28 1 Tim 3:8.
5:32 Kor 1:24 Fil 3:17 Tit 2:7.
5:4Joh 10:11 1 Kor 9:25.
5:5Ef 5:21 Jak 4:6.
5:6Job 22:29 Jak 4:6 10.
5:7Ps 55:23 Matt 6:25.
5:8Luk 22:31 1 Tess 5:6.
5:9Ef 6:11 16 Jak 4:7.
5:101 Tess 2:12 1 Petr 1:6.
5:121 Tess 1:1.
5:13Apg 12:12.
5:14Rom 16:16.