× 
 Från
 Till
 Metod

 

Stamfurstarnas offergåvor

1 Mose hade nu satt upp tabernaklet och smort och helgat det med alla dess tillbehör. Likaså hade han satt upp altaret med alla dess tillbehör och smort och helgat dem. 2 Och Israels ledare, huvudmännen för sina familjer, stamhövdingarna, de som stod i spetsen för de mönstrade, bar fram sina offergåvor. 3 Som sin offergåva förde de fram inför Herrens ansikte sex täckta vagnar och tolv oxar, en vagn för två ledare och en oxe för varje ledare. De förde fram dem inför tabernaklet.

4 Och Herren sade till Mose: 5 ”Ta emot det av dem och använd det till tjänsten vid uppenbarelsetältet. Och du ska ge det till leviterna efter behoven i vars och ens tjänst.”

6 Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till leviterna. 7 Två vagnar och fyra oxar gav han till Gershons barn efter behoven i deras tjänst. 8 Fyra vagnar och åtta oxar gav han till Meraris barn efter behoven i den tjänst de utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son. 9 Till Kehats barn däremot gav han ingenting, för de hade hand om de heliga föremålen som de skulle bära på axlarna.

10 Ledarna förde fram gåvor till altarets invigning den dag då det smordes. När ledarna förde fram dessa offergåvor inför altaret, 11 sade Herren till Mose: ”Låt ledarna en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning.”

12 Den som på första dagen förde fram sin offergåva var Nahshon, Amminadabs son av Juda stam. 13 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 14 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 15 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 16 en bock till syndoffer, 17 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Nahshons, Amminadabs sons, offergåva.

18 På andra dagen förde Netanel, Suars son, ledaren för Isaskar, fram sin gåva. 19 Som sin offergåva förde han fram ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 20 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 21 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 22 en bock till syndoffer 23 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

24 På tredje dagen kom ledaren för Sebulons barn, Eliab, Helons son. 25 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 26 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 27 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 28 en bock till syndoffer 29 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

30 På fjärde dagen kom ledaren för Rubens barn, Elisur, Shedeurs son. 31 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 32 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 33 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 34 en bock till syndoffer 35 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elisurs, Shedeurs sons, offergåva.

36 På femte dagen kom ledaren för Simeons barn, Shelumiel, Surishaddajs son. 37 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 38 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 39 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 40 en bock till syndoffer 41 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Shelumiels, Surishaddajs sons, offergåva.

42 På sjätte dagen kom ledaren för Gads barn, Eljasaf, Deguels son. 43 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 44 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 45 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 46 en bock till syndoffer 47 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

48 På sjunde dagen kom ledaren för Efraims barn, Elishama, Ammihuds son. 49 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 50 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 51 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 52 en bock till syndoffer 53 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Elishamas, Ammihuds sons offergåva.

54 På åttonde dagen kom ledaren för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son. 55 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 56 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 57 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 58 en bock till syndoffer 59 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Gamliels, Pedasurs sons, offergåva.

60 På nionde dagen kom ledaren för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son. 61 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 62 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 63 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 64 en bock till syndoffer 65 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

66 På tionde dagen kom ledaren för Dans barn, Ahieser, Ammishaddajs son. 67 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 68 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 69 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 70 en bock till syndoffer 71 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ahiesers, Ammishaddajs sons, offergåva.

72 På elfte dagen kom ledaren för Ashers barn, Pagiel, Okrans son. 73 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 74 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 75 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 76 en bock till syndoffer 77 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

78 På tolfte dagen kom ledaren för Naftali barn, Ahira, Enans son. 79 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar och en silverskål på 70 siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 80 en guldskål på tio siklar full med rökelse, 81 dessutom en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 82 en bock till syndoffer 83 samt två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm till gemenskapsoffer. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

84 Detta var vad Israels ledare skänkte till altarets invigning när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar. 85 Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70 siklar, och silvret i kärlen vägde tillsammans 2400 siklar efter helgedomssikelns vikt.86 De tolv guldskålarna fulla av rökelse vägde var och en tio siklar efter helgedomssikelns vikt, och guldet i skålarna vägde sammanlagt 120 siklar.

87 Antalet djur till brännoffer var tolv tjurar, tolv baggar, tolv årsgamla lamm med tillhörande matoffer, och tolv bockar till syndoffer. 88 Antalet djur till gemenskapsoffer var tjugofyra tjurar, sextio baggar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var offergåvorna till altarets invigning sedan det hade blivit smort.

89 När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till honom från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom.


Fotnoter
7:1satt upp tabernaklet och … altaret   Se 2 Mos 40.
7:13f130 siklar … 70 siklar … tio siklar   Drygt 1,3 kg silver, 0,7 kg silver och 0,1 kg guld.
7:85f2400 siklar … 120 siklar   Drygt 24 kg och 1,2 kg.
7:89nådastolen   Arkens gyllene lock, försoningens plats. Se 3 Mos 16:2f med not.
7:89keruberna   Bevingade änglaväsen med egenskaper från människa, lejon, tjur och örn (jfr 2 Mos 25:18f , Hes kap 1, 10).

Parallellställen
7:12 Mos 40:17f 3 Mos 8:10f.