× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kungar som besegrades av Mose

1 Dessa är de kungar i landet som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan: 2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Heshbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns. 3 Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajeshimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

4 Vidare intog de Ogs område. Han var kung i Bashan och en av de sista rafaeerna, och bodde i Ashtarot och Edrei. 5 Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Bashan till geshureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till kung Sichons område i Heshbon.

6Herrens tjänare Mose och Israels barn besegrade dem, och Herrens tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

Kungar som besegrades av Josua

7 Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar: 8 Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. 9 Kungarna var:


Kungen i Jeriko en,

kungen i Ai vid Betel en,

10 kungen i Jerusalem en,

kungen i Hebron en,

11 kungen i Jarmut en,

kungen i Lakish en,

12 kungen i Eglon en,

kungen i Gezer en,

13 kungen i Debir en,

kungen i Geder en,

14 kungen i Horma en,

kungen i Arad en,

15 kungen i Libna en,

kungen i Adullam en,

16 kungen i Mackeda en,

kungen i Betel en,

17 kungen i Tappua en,

kungen i Hefer en,

18 kungen i Afek en,

kungen över Saron en,

19 kungen i Madon en,

kungen i Hasor en,

20 kungen i Shimron-Meron en,

kungen i Aksaf en,

21 kungen i Taanak en,

kungen i Megiddo en,

22 kungen i Kedesh en,

kungen i Jokneam vid Karmel en,

23 kungen i Dor över Nafat-Dor en,

kungen över Gojim vid Gilgal en,

24 kungen i Tirsa en

– tillsammans trettioen kungar.


Fotnoter
12:2fSichon ... Og   Se skildringen i 4 Mos 21:21f .
12:4rafaeerna   Högväxt forntida folk (se 5 Mos 3:11 ).

Parallellställen
12:21 Mos 32:22 4 Mos 21:24 5 Mos 2:36f 3:6 16.
12:31 Mos 14:3 4 Mos 34:3.
12:45 Mos 3:11.
12:64 Mos 21:23f 33f 32:33f 5 Mos 3:1f.