× 
 Från
 Till
 Metod

 

Isak i Gerar

Kapitel 26

1 Det blev en ny hungersnöd i landet, efter den som hade inträffat på Abrahams tid, och Isak begav sig då till filisteernas kung Abimelek i Gerar.2 Då uppenbarade Herren sig för honom och sade: "Drag inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig.3 Stanna som främling här i landet. Jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden, och jag skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham.4 Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade,5 eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar."
6 Så stannade Isak i Gerar.7 När männen på orten frågade om hans hustru, sade han: "Hon är min syster", för han var rädd för att säga: "min hustru". Han tänkte: "Männen här på platsen kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så vacker."8 Men när han hade varit där en längre tid, hände det sig att filisteernas kung Abimelek tittade ut genom fönstret och fick se Isak kela med sin hustru Rebecka.9 Abimelek kallade till sig Isak och sade: "Hon är ju din hustru! Hur kunde du säga att hon är din syster?" Isak svarade honom: "Jag var rädd att jag annars skulle bli dödad för hennes skull."10 Då sade Abimelek: "Vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde det inte ha hänt att någon från vårt folk hade legat med din hustru, och då hade du dragit skuld över oss."11 Sedan befallde Abimelek hela folket: "Den som rör den här mannen eller hans hustru skall straffas med döden."
12 Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty Herren välsignade honom.13 Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik.14 Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom.15 Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord.16 Abimelek sade till Isak: "Flytta bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss."17 Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där.
18 Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid men som filisteerna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem.19 När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten.20 Herdarna i Gerar började då tvista med Isaks herdar och sade: "Vattnet är vårt!" Därför gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade grälat med honom.21 Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna.22 Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Om den tvistade de inte. Därför gav han den namnet Rehobot, och sade: "Nu har Herren gett oss utrymme, så att vi kan föröka oss i landet."
23 Därifrån drog Isak upp till Beer-Sheba.24 Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sade: "Jag är din fader Abrahams Gud. Frukta inte! Jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull".25 Då byggde han ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.

Isak och Abimelek sluter förbund

26 Abimelek kom till honom från Gerar tillsammans med sin vän Ahussat och sin befälhavare Pikol.27 Men Isak sade till dem: "Varför kommer ni till mig, ni som hatar mig och har drivit bort mig ifrån er."28 De svarade: "Vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund:29 Du skall inte göra oss något ont, liksom vi å vår sida inte har ofredat dig och inte gjort dig annat än gott och låtit dig fara i frid. Du är nu välsignad av Herren."30 Då ordnade Isak en festmåltid för dem, och de åt och drack.31 De steg upp tidigt följande morgon och svor varandra eden. Sedan sände Isak i väg dem, och de for ifrån honom i frid.
32 Samma dag kom Isaks tjänare och berättade för honom om den brunn de hade grävt och sade till honom: "Vi har funnit vatten."33 Och han kallade den Shiba. Därför heter staden Beer-Sheba än i dag.

Esaus hustrur

34 När Esau var fyrtio år tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon.35 Men de blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka.

Fotnoter
26:1Abimelek Sannolikt son eller sonson till Abimelek i 1 Mos 20:2 .
26:20Esek betyder "gräl".
26:21Sitna betyder "strid".
26:22Rehobot betyder "utrymme".