× 
 Från
 Till
 Metod

 

IX. ESAUS FORTSATTA HISTORIA 36:1-37:1

Kapitel 36

1 Detta är Esaus fortsatta historia. Esau är densamme som Edom.
2 Esau hade tagit sig hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hiveen Sibon,3 samt Basemat, dotter till Ismael och syster till Nebajot.4 Och Ada födde Elifas åt Esau och Basemat födde Reguel.5 Oholibama födde Jeus, Jalam och Kora. Detta var Esaus söner och de föddes åt honom i Kanaans land.6 Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap, alla sina dragdjur och all annan egendom som han hade skaffat sig i Kanaans land och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob.7 Deras ägodelar var nämligen så stora att de inte kunde bo tillsammans. Landet där de uppehöll sig räckte inte till åt dem för deras boskapshjordars skull.8 Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom.

Esaus släkt

9 Detta är Esaus fortsatta historia. Han blev stamfader till edomiterna i Seirs bergsbygd.10 Och detta är namnen på Esaus söner: Elifas, son till Esaus hustru Ada, och Reguel, son till Esaus hustru Basemat.
11 Elifas söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.
12 Timna, som var Elifas, Esaus sons, bihustru, födde Amalek åt Elifas. Dessa var söner till Esaus hustru Ada.
13 Reguels söner var Nahat och Sera, Samma och Missa. Dessa var söner till Esaus hustru Basemat.
14 Esaus hustru Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibon, födde åt Esau sönerna Jeus, Jalam och Kora.
15 Detta var stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas, Esaus förstföddes, söner var furstarna Teman, Omar, Sefo, Kenas,16 Kora, Gatam och Amalek. Dessa furstar härstammade från Elifas i Edoms land. De var söner till Ada.
17 Detta var Reguels, Esaus sons, söner: furstarna Nahat, Sera, Samma och Missa. Dessa furstar härstammade från Reguel i Edom och var söner till Esaus hustru Basemat.
18 Detta var Esaus hustru Oholibamas söner: furstarna Jeus, Jalam och Kora. Dessa furstar härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru.
19 Dessa var Esaus söner och deras stamfurstar. Esau är densamme som Edom.

Seirs släkt

20 Detta var horeen Seirs söner, landets tidigare inbyggare: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,21 Dison, Eser och Disan. Dessa var horeernas, Seirs söners, stamfurstar i Edoms land.
22 Lotans söner var Hori och Hemam, och Lotans syster var Timna.
23 Sobals söner var Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och Onam.
24 Sibons söner var Aja och Ana. Det var denne Ana som fann de varma källorna i öknen, när han vaktade sin fader Sibons åsnor.
25 Anas barn var Dison och Oholibama, Anas dotter.
26 Disons söner var Hemdan, Esban, Jitran och Keran.
27 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.
28 Disans söner var Us och Aran.
29 Horeernas stamfurstar var Lotan, Sobal, Sibon, Ana,
30 Dison, Eser och Disan. Dessa var horeernas stamfurstar i Seirs land, varje furste för sig.

Edoms kungar

31 Detta var de kungar som regerade i Edoms land, innan någon kung regerade över israeliterna.
32 Beors son Bela var kung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.
33 När Bela dog blev Jobab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.
34 När Jobab dog blev Husam från temaneernas land kung efter honom.
35 När Husam dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Det var han som slog midjaniterna på Moabs mark, och hans stad hette Avit.
36 När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom.
37 När Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden kung efter honom.
38 När Saul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom.
39 När Akbors son Baal-Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Hans stad hette Pagu och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred som var dotter till Me-Sahab.
40 Detta är namnen på Esaus stamfurstar efter deras släkter och orter: furstarna Timna, Alva, Jetet,41 Oholibama, Ela, Pinon,42 Kenas, Teman, Mibsar,43 Magdiel och Iram. Dessa var alltså edomiternas stamfader Esaus furstar efter deras boplatser i det land som de hade tagit i besittning.

Fotnoter
36:39Hadar Andra handskrifter: "Hadad".