× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 1

1 Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa. Detta är vad han skådade angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joas son, var kung i Israel, två år före jordbävningen.

2 Han sade:Herren skall ryta från Sion,från Jerusalem
skall han låta höra sin röst.Då skall herdarnas betesmarker sörja,Karmels höjd skall torka bort.

Profetia om Damaskus

3 Så säger Herren:För tre överträdelser
av Damaskus, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju tröskat Gileadmed sina tröskvagnar av järn.
4 Jag skall sända en eld
mot Hazaels hus,och den skall förtära
Ben-Hadads palats.
5 Jag skall bryta sönder bommarna i Damaskusoch utrota dem som bor
i Bikat-Avenoch den som bär spiran i Bet-Eden.Arams folk skall föras bort
till Kir,säger Herren.

Profetia om Gaza

6 Så säger Herren:För tre överträdelser av Gaza,
ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju fört bort allt folket som fångaroch överlämnat dem åt Edom.
7 Jag skall sända en eld
mot Gazas murar,och den skall förtära dess palats.
8 Jag skall utrota
dem som bor i Asdodoch den som bär spiran i Askelon.Jag skall vända min hand
mot Ekron,så att filisteernas kvarleva
går under,säger Herren, Herren.

Profetia om Tyrus

9 Så säger Herren:För tre överträdelser av Tyrus, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju överlämnat allt folket som fångar åt Edomutan att tänka på sitt brödraförbund.
10 Jag skall sända en eld
mot Tyrus murar,och den skall förtära dess palats.

Profetia om Edom

11 Så säger Herren:För tre överträdelser av Edom, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:Han har ju förföljt sin bror
med svärdoch förkvävt all barmhärtighet,han har utan uppehåll
låtit sin vrede rasaoch ständigt hållit fast
vid sin förbittring.
12 Jag skall sända en eld
mot Teman,och den skall förtära Bosras palats.

Profetia om Ammon

13 Så säger Herren:För tre överträdelser
av Ammons folk, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju ristat upp
havande kvinnor i Gileadnär de ville utvidga sitt område.
14 Jag skall tända upp en eld
mot Rabbas murar,och den skall förtära dess palatsunder härskri på stridens dag,under storm på ovädrets dag.
15 Deras kung skall vandra bort
i fångenskap,han själv och hans furstar
med honom,säger Herren.

Inledning till boken
Herden Amos från Tekoa, nära Betlehem i Sydriket, profeterade omkring 760-750 f. Kr. (1:1), dvs ungefär vid tiden för Hoseas verksamhet. Avguderi och sociala orättvisor var det som Amos främst angrep med sin domsförkunnelse, särskilt mot Nordriket (Israel) men också mot Juda och andra folk. I 9:11f profeterar Amos om ett uppbyggande av "Davids fallna hydda", som i Apg 15:16f tillämpas på nya förbundets tid, då hedningar inlemmas i Guds rike.