× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 4

1 Jag menar: så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt.2 Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt.3 På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar.4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!"7 Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

Vänd inte tillbaka till lagen

8 Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.9 Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?10 Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år.11 Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er.
12 Jag ber er, bröder: bli som jag, eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont.13 Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er.14 Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus.15 Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?
17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem.18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er.19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er,20 jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er.

Lagens förbund och löftets

21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen?22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru.23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte.24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar.25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn.26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma,
du som inte föder barn,jubla högt, du som inte
känner födslovånda,ty den ensamma har många barn,
fler än den som har en man.

28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak.29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son.31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Fotnoter
4:6Abba Se not till Mark 14:36 .
4:23av mänsklig vilja Ordagrant: "efter köttet".
4:27Jes 54:1 .
4:301 Mos 21:10 .