× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels falska gudstjänst

Kapitel 8

1 Sätt hornet för din mun!
Som en örn kommer fienden
över Herrens hus,
eftersom de har brutit mitt förbundoch syndat mot min lag.
2 De ropar till mig:"Min Gud! Vi känner dig,
vi i Israel."

3 Israel har förkastat det som är gott,därför skall fienden förfölja dem.
4 De valde kungar som inte kom genom mig.De tillsatte furstar,
utan att jag fick veta det.Av sitt silver och guld
gjorde de sig avgudartill deras egen undergång.
5 Din kalv, Samaria, stinker.Min vrede är upptänd mot dem.Hur länge kommer de att vara oförmögna till renhet?
6 Från Israel har kalven kommit.En konsthantverkare
har gjort den,en gud är den inte.Den skall krossas till smulor,Samarias kalv.

7 Vind sår de,och storm skall de skörda.Säd skall de inte få.Deras gröda skall inte ge
någon föda,och om den ger någonskall främlingar sluka den.

8 Israel blir uppslukad.De räknas nu bland hednafolkensom ett kärl till ingen glädje.
9 Ty de drog bort till Assur,likt en vildåsna
som går sin egen väg.Efraim har lejt sig älskare.
10 Men hur de än köpslår
bland folken,skall jag nu samla democh låta dem börja en tid
av ringhet,förtryckta av furstarnas kung.

11 Eftersom Efraim har gjort sigså många altaren för att synda,skall också hans altaren
bli honom till synd.
12 Jag har skrivit mycket till honomi min undervisning,men den betraktas som något främmande.
13 Som offergåvor åt mig
offrar de kött och äter det,men Herren gläder sig inte
över dem.Nu skall han komma ihåg
deras missgärningoch straffa dem för deras synder.Till Egypten
skall de få vända tillbaka.

14 Eftersom Israel har glömt bortsin skapare och byggt tempeloch eftersom Juda har uppfört många befästa städer,skall jag sända en eld
mot hans städeroch den skall förtära palatsen
i dem.