× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren eller avgudarna

Kapitel 41

1 Var tysta inför mig,
ni kustländer.
Låt folken hämta ny kraft,låt dem komma fram
och sedan tala.Låt oss tillsammans
träda inför rätta.
2 Vem har låtit denne uppstå
i öster,han som möts av rättfärdighet?Vem ger folkslag i hans våldoch gör honom till härskare
över kungar?Vem gör dem till stoft
för hans svärdoch som bortblåst halm
för hans båge?
3 Han driver bort dem,
där han trygg vandrar fram,på vägar
där hans fötter aldrig gått.
4 Vem har planerat och utfört detta?Det är han som från begynnelsenkallade fram människors släkten.Jag, Herren, är den förste
och den siste.Jag är denne Gud.
5 Havsländerna ser det och bävar,jordens ändar förskräcks.De närmar sig och kommer.

6 Den ene vill hjälpa den andreoch säger till honom:
"Var stark!"
7 Den som snidar i trä
styrker guldsmeden,och bleckslagaren
styrker den som hamrar på städ.Han säger om lödningen:
"Den är god"och nitar fast avguden,
så att den inte faller omkull.

8 Men du Israel, min tjänare,du Jakob, som jag har utvalt,du ättling av Abraham, min vän!
9 Jag har hämtat dig
från jordens ändar,kallat dig hit
från dess yttersta hörnoch jag har sagt till dig:
"Du är min tjänare,dig har jag utvalt
och inte förkastat."
10 Frukta inte, ty jag är med dig,se dig inte ängsligt om,
ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig,jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

11 Se, alla som hatar digskall komma på skam
och blygas.Dina motståndare skall bli till intet och förgås.
12 Du skall söka efter
dina motståndare
men inte finna dem.De som strider mot digskall gå under och bli till intet.
13 Ty jag är Herren, din Gud,som fattar din högra handoch som säger till dig:
Frukta inte, jag hjälper dig.
14 Frukta därför inte,
du mask Jakob,ni Israels män.Jag hjälper dig, säger Herren.Israels Helige är din återlösare.
15 Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar.Du skall tröska sönder berg
och krossa dem till stoftoch göra höjder lika agnar.
16 Du skall kasta dem
med kastskovel,och vinden skall föra bort democh stormen skingra dem.Men själv skall du fröjda dig
i Herren,jubla över Israels Helige.

17 De betryckta och fattiga
söker förgäves efter vatten,
deras tunga förtorkar av törst.Men jag, Herren,
skall bönhöra dem,Israels Gud skall inte överge dem.
18 Jag skall låta strömmar
rinna upp på höjdernaoch källor i dalarna.Jag skall göra öknen till sjöoch torrt land till källsprång.
19 Jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknenmed myrten och olivträd.På hedmarken
skall jag plantera cypresstillsammans med alm och buxbom,
20 för att man tillsammans
skall se och veta,ge akt på och förståatt Herrens hand har gjort detta,att Israels Helige har skapat det.

21 För fram er sak, säger Herren,kom med era bevis,
säger Jakobs Konung.
22 Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske.Var finns era tidigare utsagor?Lägg fram dem,
så skall vi ge akt på democh se efter hur de har gått
i fullbordan.Eller låt oss höra
vad som skall komma.
23 Tala om vad som skall hända
i framtiden,så att vi kan se att ni är gudar.Gör något, vad det vara må,så att vi alla häpnar när vi ser det.
24 Men se, ni är mindre än ett intet,ert verk är ingenting alls.Den som väljer er är avskyvärd.

25 Jag har låtit en man uppstå i norr,och han kommer ifrån öster.Han skall åkalla mitt namn.Han skall gå fram
över de styrande,som vore de lerjord,lik en krukmakare
som trampar lera.
26 Vem talade om detta
från begynnelsen,så att vi fick veta det,eller i förväg
så att vi kunde säga:"Han har rätt".Det fanns ingen
som talade om det,ingen som lät oss höra det,ingen som hörde er tala om det.
27 Jag är den förste som säger
till Sion: "Se, där är de!",den förste som ger Jerusalem
detta glädjebud.
28 Jag ser mig om,
men här finns ingen.Av dessa är det ingen
som kan ge besked,ingen som kan ge ett svar
på min fråga.
29 Se, de är alla fåfänglighet,deras verk är ett intet,deras avgudabilder
är vind och tomhet.