× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kungar som besegrades av Mose

Kapitel 12

1 Dessa är de kungar i landet, som Israels barn besegrade, och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan:2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Hesbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns.3 Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.
4 Vidare intog de Ogs område. Han var kung i Basan och en av de sista rafaeerna, och bodde i Astarot och Edrei.5 Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan till gesureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till Sichons område, kungens i Hesbon.
6 Herrens tjänare Mose och Israels barn besegrade dessa, och Herrens tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

Kungar som besegrades av Josua

7 Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar:8 Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land.9 Kungarna var: Kungen i Jeriko en, kungen i Ai, som ligger bredvid Betel en,10 kungen i Jerusalem en, kungen i Hebron en,11 kungen i Jarmut en, kungen i Lakish en,12 kungen i Eglon en, kungen i Gezer en,13 kungen i Debir en, kungen i Geder en,14 kungen i Horma en, kungen i Arad en,15 kungen i Libna en, kungen i Adullam en,16 kungen i Mackeda en, kungen i Betel en,17 kungen i Tappua en, kungen i Hefer en,18 kungen i Afek en, kungen över Saron en,19 kungen i Madon en, kungen i Hasor en,20 kungen i Simron-Meron en, kungen i Aksaf en,21 kungen i Taanak en, kungen i Megiddo en,22 kungen i Kedesh en, kungen i Jokneam vid Karmel en,23 kungen i Dor över Nafat-Dor en, kungen över Gojim vid Gilgal en,24 kungen i Tirsa en - tillsammans trettioen kungar.