× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 98

Jubel över Herrens makt och frälsning

1 En psalm.

Sjung för Herren en ny sång,ty han har gjort under.Han har vunnit seger
med sin högra handoch med sin heliga arm.
2 Herren har gjort
sin frälsning känd,han har uppenbarat
sin rättfärdighetför hednafolkens ögon.
3 Han har tänkt på sin nåd
och trofasthetmot Israels hus,hela jorden har sett
vår Guds frälsning.

4 Höj jubel till Herren, alla länder!Brist ut i glädjerop och lovsjung!
5 Lovsjung Herren med harpa,med harpa och med lovsångs ljud!
6 Blås i trumpeter och horn,höj jubelrop inför konungen, Herren!
7 Må havet brusa
och allt som fyller det,världen och de som bor i den.
8 Må strömmarna klappa
i händernaoch bergen jubla med varandra
9 inför Herren, ty han kommerför att döma jorden.Han skall döma världen
med rättfärdighetoch folken med rättvisa.