× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems stora avfall

Kapitel 3

1 Ve över den upproriska
och orena staden,
förtryckets stad!
2 Hon lyssnar inte till någon,hon tar inte emot tillrättavisning,på Herren förtröstar hon inteoch sin Gud nalkas hon ej.
3 Hennes styresmän därinne
är rytande lejon,hennes domare är kvällens vargar,som ingenting spar
till morgonen.
4 Hennes profeter är skrävlare,trolösa män.Hennes präster vanhelgar
det som är heligtoch gör våld på lagen.

5 Herren är rättfärdig därinne,han gör inget orätt.Morgon efter morgon
låter han sin rätt gå fram i ljuset,den uteblir aldrig.Men den orättfärdige
vet inte av någon skam.

6 Jag utrotade hednafolk,deras murtorn förstördes,deras gator gjorde jag öde,och ingen gick där längre.Deras städer skövlades,och ingen människa, nej
ingen enda bodde där.
7 Jag sade:
"O, att du ville frukta mig,och ta emot tuktan."Då skulle stadens boning
inte utplånas,den skulle inte drabbas av allt detsom jag bestämt som straff.Men i stället steg de tidigt uppför att hinna med sina fördärvliga gärningar.

8 Vänta därför på mig,
säger Herren,
på den dag då jag står upp
för att ta byte.Ty detta är mitt domslut:
Jag skall förena folkoch samla kungarikenför att utgjuta över dem
min förbittring,hela min vredes hetta.Ty av min nitälskans eld
skall hela jorden förtäras.

Frälsning för Israels kvarleva

9 Då skall jag ge folken
renade läppar,och de skall alla
åkalla Herrens namnoch tillsammans tjäna honom.
10 Från trakten bortom Nubiens floderskall mina tillbedjare,
mitt förskingrade folk,frambära offer åt mig.
11 På den dagen
skall du inte längre blygasför alla de överträdelsersom du har begått mot mig.Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst
hos dig,och du skall inte längreförhäva dig på mitt heliga berg.
12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folksom är ödmjukt och svagt,och de skall förtrösta
Herrens namn.
13 Kvarlevan av Israelskall inte längre göra orätt,inte tala lögn,och i deras munskall inte finnas en falsk tunga.De skall finna föda
och lägga sig nerutan att någon förskräcker dem.

14 Jubla, du dotter Sion,höj glädjerop, du Israel!Var glad och fröjda dig
av hela ditt hjärta,du dotter Jerusalem!
15 Herren har tagit bort straffdomarna från dig,han har röjt din fiende ur vägen.Herren, Israels Konung,
bor i dig.Du skall inte längre frukta något ont.

16 På den dagen skall det sägas
till Jerusalem:
"Frukta inte, Sion,låt inte dina händer falla!
17 Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

18 Jag skall samla demsom sörjer för högtidernas skull,dem som varit skilda från digoch nu bär föraktets börda.
19 Se, jag skall på den tidenta itu med alla som plågat dig.Jag skall frälsa de haltandeoch samla de fördrivna.Jag skall låta dem blitill lovsång och berömmelsepå hela jorden,
där de var så hånade.
20 På den tiden
skall jag föra er hem,ja, då skall jag föra er samman.Ty jag skall låta er blitill berömmelse och lovsång
bland jordens alla folk,när jag gör slut på er fångenskapinför era ögon,säger Herren."