× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels synder och fångenskap

Kapitel 10

1 Israel var en frodig vinstock
som bar frukt.
Men ju mer frukt han fick,dess fler altaren byggde han åt sig.Ju bättre det gick hans land,desto finare stoder reste han.
2 Deras hjärta är delat,nu skall de lida sitt straff.Han skall själv bryta ner
deras altarenoch förstöra deras stoder.
3 Nu skall de säga:"Vi har ingen kung,ty vi fruktar inte Herren.Och en kung, vad skulle han kunna göra för oss?"
4 De talar tomma ord,de svär falska eder
och sluter förbund,och domen skjuter uppsom en giftig planta
ur markens fåror.

5 De som bor i Samariaär rädda för kalven i Bet-Aven.Folket skall sörja över den,avgudaprästerna skall darra,eftersom dess härlighetskall föras bort i fångenskap.
6 Också han själv
skall föras till Assyriensom en gåva åt den store kungen.Skam skall Efraim själv få,Israel skall komma på skam
med sina planer.

7 Samariens kung skall försvinnasom en pinne på vattnet.
8 Ödelagda blir Avens offerhöjder,Israels synd.Törne och tistel skall skjuta upppå deras altaren.Då skall man säga till bergen: "Göm oss"och till höjderna: "Fall över oss."
9 Israel, ända sedan Gibeas dagar har du syndat.Där trädde de upputan att kriget mot brottslingarna nådde dem i Gibea.
10 När jag villkommer jag att tukta dem.Folken skall samlas mot demnär jag binder dem
vid deras dubbla synd.

11 Efraim är en inkörd kviga,som gärna vill tröska.Men jag skall lägga ett oköver hennes vackra nacke.Jag skall spänna för Efraim,Juda skall plöja,Jakob skall harva.
12 Så åt er i rättfärdighet,skörda efter kärlekens bud,bryt er ny mark.Det är tid att söka Herren,till dess han kommer
och lär er rättfärdighet.
13 Ni har plöjt ogudaktighet,ni har skördat orättfärdighet,ni har ätit lögnens frukt.Ty du har förlitat dig
på din egen väg,på dina många hjältar.

14 Stridslarm skall uppstå
bland dina stammar,
och alla dina befästningar
skall ödeläggas,så som Bet-Arbel ödelades
av Salman* på stridens dag,då man krossade
både mödrar och barn.
15 Sådant skall Betel tillfoga erför er stora ondskas skull.När morgonrodnaden går upp
är det förbi,förbi med Israels kung!

Fotnoter
10:14Salman syftar på den assyriske kungen Salmaneser, 2 Kung 17:1-6 .