× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions upprättelse


och kommande härlighet

Kapitel 54

1 Jubla, du ofruktsamma,
du som inte har fött barn,
brist ut i jubel och ropa av fröjd,du som inte har haft födslovärkar.Ty den ensamma har många barn,fler än den som har man,
säger Herren.

2 Utvidga platsen för din boning,spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte.Förläng dina tältlinor
och gör dina tältpluggar starka.
3 Ty du skall utbreda dig
både åt höger och åt vänster.Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittningoch på nytt befolka
ödelagda städer.
4 Frukta inte, ty du skall inte komma på skam,blygs inte, ty du skall inte
bli förödmjukad.Nej, du skall glömma
din ungdoms skam,och ditt änkestånds förakt
skall du inte mer komma ihåg.
5 Ty den som har skapat dig
är din man,Herren Sebaot är hans namn.Israels Helige är din återlösare,han som kallas hela jordens Gud.
6 Ty som en övergiven kvinna
i hjärtesorg kallades duav Herren,och som en förskjuten
ungdomshustru, säger din Gud.

7 Ett litet ögonblick övergav jag dig,men i stor barmhärtighet
vill jag på nytt samla dig.
8 Då min vrede vällde fram,dolde jag ett ögonblick
mitt ansikte för dig,men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig,säger Herren, din återlösare.
9 Jag skall göra som vid Noas flod.Liksom jag svor att Noas flod
inte mer skulle komma
över jorden,så svär jag att inte mer vredgas
på dig eller bestraffa dig.
10 Om än bergen viker bort
och höjderna vacklar,så skall min nåd inte vika från digoch mitt fridsförbund inte vackla,säger Herren, din förbarmare.

11 Du arma, som har blivit så hemsökt av stormarutan att få någon tröst,med blyglans skall jag nu mura dina stenaroch ge dig grundvalar av safirer.
12 Jag skall göra dina tinnar
av rubiner,dina portar av karbunklaroch hela din ringmur
av ädla stenar.
13 Dina barn skall alla bli
Herrens lärjungar,och deras frid skall vara stor.
14 I rättfärdighet skall du bli befäst.Förtryck skall vara fjärran
från dig,du har ingenting att frukta.Förskräckelse skall vara borta,den skall inte komma dig nära.
15 Om man sammangaddar sig
mot dig,kommer det ingalunda från mig.De som sammangaddar sig
mot digskall falla för dig.

16 Se, jag skapar smeden,som blåser upp koleldenoch formar ett vapen
genom sitt arbete.Jag skapar också fördärvaren
till att förstöra.
17 Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång,och varje tunga
som upphäver sig mot digskall du i domen döma skyldig.Detta är Herrens tjänares arvedel,och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren.