× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren svarar Job


(Kap 38-39:35)

Kapitel 38

1 Herren svarade Job ur stormvinden. Han sade:

2 Vem är denne
som fördunklar mitt råd
med ord utan förstånd?
3 Spänn bältet om livet
som en man,jag vill fråga dig,
och du skall svara mig.

4 Var fanns du
när jag lade jordens grund?
Svara, om du har så stort förstånd.
5 Vem har bestämt hennes mått
- du vet!Och vem spände mätsnöret
över den?
6 Var fick hennes grundpelare
sina fästen?Vem lade hennes hörnsten,
7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöngoch alla Guds söner ropade
av glädje?

8 Vem satte dörrar för havetnär det bröt fram ur moderlivet,
9 när gav jag moln åt det att klä sig ioch lät tjockt mörker
bli dess linda,
10 när bestämde jag dess gränsoch satte bom och dörrar för det,
11 och sade: "Hit får du komma, men inte längre,här skall dina stolta böljor
lägga sig"?

12 Har du, sedan dina dagar började,befallt dagen att gryoch anvisat morgonrodnaden
en plats
13 där den kunde fatta jorden
i dess hörn,så att de ogudaktiga skakades bort från den?
14 Då ändrar jorden form
som leran under sigillet,och allt träder fram som i ny dräkt.
15 Då berövas de ogudaktiga sitt ljus,och den arm som lyfts bryts av.

16 Har du stigit ner till havets källoroch vandrat på djupets botten?
17 Har dödens portar
uppenbarats för dig,har du sett dödsskuggans portar?
18 Har du kunnat se ut
över jordens vidder?Låt mig veta,
om du har insikt i allt detta.

19 Var går vägen dit där ljuset bor,och mörkret,
var har det sin boning,
20 så att du kan föra det
till dess gränsoch finna stigarna till dess hus?
21 Ja, du vet, du var ju född då,och dina dagars tal är stort!

22 Har du varit vid snöns förrådshus,har du sett haglets förrådshus,
23 dessa som jag sparar
till nödens tid,till krigens och drabbningens dag?
24 Var går vägen
dit där ljuset delar sig,där östanvinden breder ut sig
över jorden?

25 Vem har öppnat en ränna
åt regnflödet
och banat väg för åskans blixt,
26 för att sända regn
över folktomma trakter,över öknar
där ingen människa finns,
27 för att mätta ödsliga ödemarkeroch ge växtkraft
åt gräsets brodd?
28 Har regnet någon fader,och vem födde daggens droppar?
29 Från vilket sköte kom isen ut,och vem födde himlens rimfrost?
30 Vattnet blir hårt som sten,djupets yta fryser till is.

31 Kan du binda ihop Sjustjärnornas knippeeller lossa Orions band?
32 Kan du på rätt tid föra fram himlens teckenoch leda Björninnan
och hennes ungar?
33 Förstår du himlens lagar,ordnar du dess välde
över jorden?

34 Kan du höja din röst till molnenoch få vattenflöden
att övertäcka dig?
35 Kan du befalla blixtarna,
så att de går utoch säger till dig: "Här är vi"?
36 Vem har lagt vishet
i de mörka molnen,och vem gav förstånd
åt järtecknen i luften?
37 Vem har vishet att räkna skyarna?Och vem häller ut himlens vattenläglar
38 när myllan är hård och fastoch jordkokorna klibbat samman?