× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vishetens inbjudan

Kapitel 9

1 Visheten har byggt
sig ett hus.
Hon har huggit ut sina sju pelare.
2 Hon har slaktat sin boskap,blandat sitt vinoch dukat sitt bord.
3 Hon har sänt ut sina tjänsteflickor,hon ropar från stadens
översta höjder:
4 "Den som är okunnig
må vända sig hit!"Till den som saknar förstånd
säger hon:
5 "Kom och ät av mitt brödoch drick av vinet
som jag har blandat.
6 Överge oförståndet, så får ni leva,och gå fram på förståndets väg.

7 Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek,den som förmanar en ogudaktig blir hånad.
8 Förmana inte en bespottare,han kommer endast att hata dig.Förmana den som är vis,
han kommer att älska dig.
9 Ge åt den vise
och han blir ännu visare.Undervisa den rättfärdige
och han lär sig mera.

10 Att frukta Herren
är början till vishet,
att känna den Helige är förstånd.
11 Ty genom mig
skall dina dagar bli mångaoch dina levnadsår förökas.
12 Om du är vis,
är din vishet dig till nytta,är du en bespottare,
får du själv lida för det."

Oförnuftets inbjudan

13 Dårskapen är en rastlös kvinna,
okunnig och utan förstånd.
14 Hon sitter vid ingången till sitt hus,på en stol högt uppe i staden.
15 Hon ropar till dem
som färdas på vägen,till dem som går sin väg rakt fram:
16 "Alla okunniga kan vända sig hit."Till den utan förstånd säger hon:
17 "Stulet vatten är sött,bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt."
18 Han vet inte att de döda är där,att hennes gäster är i dödsrikets djup.