× 
 Från
 Till
 Metod

 

FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

De rättfärdigas lycka

1 Salig är den som inte följer
de ogudaktigas rådoch inte går på syndares vägeller sitter bland bespottare
2 utan har sin glädje
i Herrens undervisning*och begrundar hans ord
dag och natt.
3 Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tidoch vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.

4 Så är det inte med de ogudaktiga,de är som agnar
som vinden för bort.
5 Därför skall de ogudaktiga
ej bestå i domen,ej syndarna i de rättfärdigas församling.
6 Ty Herren känner
de rättfärdigas väg,men de ogudaktigas väg
leder till fördärvet.

Inledning till boken
De 150 psalmerna har skapats under nära tusen år, innan de till slut, kanske genom Esra på 400-talet f. Kr. komponerades ihop i fem böcker: 1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150.Författarna är många. Sjuttiotre psalmer tillskrivs David, tolv Asaf, tolv Koras söner, två Salomo, en Heman, en Etan, och en Mose. De övriga är anonyma. Psalmerna kan indelas i lovprisnings- och tacksägelsepsalmer, klago-, bot- och bönepsalmer samt läropsalmer. I alla dessa grupper av psalmer finns många messianska psalmer. Den hebreiska poesin i psalmerna är mångfasetterad, ofta uppbyggd utifrån olika slags parallellismer där det ena ledets tankegång förs vidare i någon form till nästa led.

Fotnoter
1:2undervisning Det hebreiska ordet "tora" ("lära", "undervisning") betyder allt det som Gud lär och undervisar om i sitt ord.