× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 97

Glädje över Herrens allmakt

1 Herren är konung!Därför må jorden fröjda sigoch alla havsländer glädja sig.
2 Moln och töcken omger honom,rättfärdighet och rätt
är hans trons grundval.
3 Eld går framför honomoch förtär hans fiender
runt omkring.
4 Hans blixtar lyser upp världen,jorden ser det och bävar.
5 Bergen smälter som vax
inför Herren,inför hela jordens Herre.
6 Himlarna förkunnar
hans rättfärdighet,och alla folk ser hans härlighet.

7 På skam skall alla de kommasom dyrkar avgudabilderoch skryter med sina maktlösa gudar.Alla gudar skall tillbe honom.
8 Sion hör det och gläder sig,Juda döttrar jublar
över dina domar, Herre.
9 Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden,högt upphöjd över alla gudar.

10 Ni som älskar Herren,
hata det onda.
Han bevarar sina frommas själar,ur de ogudaktigas hand
räddar han dem.
11 Ljus strålar fram*
för den rättfärdigeoch glädje för de rättsinniga.
12 Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren,prisa hans heliga namn!

Fotnoter
97:11strålar fram Ordagrant: "är utsått".