× 
 Från
 Till
 Metod

 

Juda ättlingar

1 Dessa var Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon, 2 Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

3 Juda söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre föddes åt honom av Shuas dotter, kananeiskan.

Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon. Därför dödade han honom. 4 Tamar,* hans sonhustru, födde åt Juda Peres och Sera, så att Judas söner var tillsammans fem.

5 Peres söner var Hesron och Hamul.

6 Seras söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.

7 Karmis* son var Akar*, som drog olycka över Israel när han trolöst stal det som hade vigts åt förintelse.

8 Etans son var Asarja.

Kung Davids släktträd

9 De söner som föddes åt Hesron var Jerameel, Ram och Kelubai.*

10 Ram blev far till Amminadab, och Amminadab blev far till Nahshon, furste för Juda barn.
11 Nahshon blev far till Salma, och Salma till Boas.
12 Boas blev far till Obed och Obed till Ishai.

13 Ishai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Shimea den tredje, 14 Netanel den fjärde, Raddaj den femte, 15 Osem den sjätte och David den sjunde.

16 Deras systrar var Seruja och Abigail.
Serujas söner var Abshaj, Joab och Asael, tillsammans tre.
17 Abigail födde Amasa, och Amasas far var ismaeliten Jeter.
Hesrons ättlingar

18 Kaleb, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuba och med Jeriot. Dessa var hennes söner: Jesher, Shobab och Ardon. 19 När Asuba dog tog Kaleb Efrat till hustru, och hon födde åt honom Hur. 20 Hur blev far till Uri, och Uri till Besalel.

21 Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads fars, dotter. Henne tog han till hustru när han var sextio år gammal. Hon födde Segub åt honom. 22 Segub blev far till Jair som hade tjugotre städer i Gileads land. 23 Men geshureerna och arameerna tog ifrån dem Jairs byar samt Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far. 24 När Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas far.

Jerameels ättlingar

25 Sönerna till Jerameel, Hesrons förstfödde, var Ram, den förstfödde, dessutom Buna, Oren, Osem och Ahia. 26 Jerameel hade en annan hustru, som hette Atara. Hon var mor till Onam.

27 Rams, Jerameels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker.
28 Onams söner var Shammaj och Jada.
Shammajs söner var Nadab och Abisur.
29 Abisurs hustru hette Abihail. Hon födde Aban och Molid åt honom.
30 Nadabs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös.
31 Och Appajims son var Jishi.Jishis son var Sheshan och Sheshans son var Alaj.
32 Jadas, Shammajs brors, söner var Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös.
33 Jonatans söner var Pelet och Sasa.

Dessa var Jerameels söner.


34 Sheshan hade inga söner* utan endast döttrar. Sheshan hade en egyptisk tjänare som hette Jarha. 35 Sheshan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attaj.

36 Attaj blev far till Natan och Natan till Sabad.
37 Sabad blev far till Eflal och Eflal till Obed.
38 Obed blev far till Jehu och Jehu till Asarja.
39 Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa.
40 Elasa blev far till Sisamaj och Sisamaj till Shallum.
41 Shallum blev far till Jekamja, och Jekamja till Elishama.
Kalebs övriga ättlingar

42 Kalebs, Jerameels brors, söner var Mesha, hans förstfödde som var far till Sif, och Mareshas, Hebrons fars, söner.*

43 Hebrons söner var Kora, Tappua, Rekem och Shema.
44 Shema blev far till Raham, Jorkeams far.Rekem blev far till Shammaj.
45 Shammajs son var Maon, och Maon var Bet-Surs far.
46 Kalebs bihustru Efa födde Haran, Mosa och Gases. Haran blev far till Gases.
47 Jadajs söner var Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana. 49 Hon födde också Saaf, Madmannas far, Seva, Makbenas far och Gibeas far. Kalebs dotter var Aksa.

50 Dessa var Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Shobal, Kirjat-Jearims far, 51 dessutom Salma, Betlehems far, och Haref, Bet-Gaders far.

52 Söner till Shobal, Kirjat-Jearims far, var Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten.

53 Kirjat-Jearims släkter var jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgick sorgatiterna och estaoliterna.

54 Salmas söner var Betlehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, liksom hälften av manahatiterna, sorgaiterna.

55 De skriftlärdas släkter, de som bodde i Jabes, var tiratiterna, simatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekabs släkt.*


Fotnoter
2:4Tamar   Sonhustru till Juda (1 Mos 38) och förmoder till Jesus (Matt 1:3 ).
2:7Karmi   Son till Simri (v 6). Jfr Jos 7:1 , 18.
2:7Akar   Betyder ”bringar olycka” (jfr Akors dal, Jos 7:24 ). Andra handskrifter: ”Akan” (jfr Jos 7) .
2:9Kelubaj   Alternativ form för Kaleb (###buildFootNoteLink2, bok jfr saknas!).
2:34inga söner   Vers 31 nämner sonen Alaj, som kanske dog före vuxen ålder.
2:42och Mareshas, Hebrons fars, söner   Grundtexten är här svårtolkad.
2:55keniter … Rekabs släkt   Nomadstammar som stod på god fot med Israels folk (Dom 4:11f , Jer 35) .

Parallellställen
2:11 Mos 29:32f 30:3f 35:22f 46:8f.
2:31 Mos 38:3f.
2:41 Mos 38:27f.
2:5Rut 4:18f Matt 1:3f.
2:7Jos 7:1f.
2:104 Mos 1:7.
2:131 Sam 16:6f 17:12f 2 Sam 13:3.
2:161 Sam 26:6 2 Sam 2:18.
2:172 Sam 17:25.
2:191 Krön 4:4.
2:22Dom 10:3f.
2:234 Mos 32:41f.
2:49Jos 15:16.
2:521 Krön 4:2.
2:55Dom 1:16 Jer 35:2f.