× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesu släkttavla

1 Detta är berättelsen* om Jesus Kristus*, Davids son, Abrahams son*.


2 Abraham blev far till Isak,

Isak till Jakob,

och Jakob till Juda

och hans bröder.

3 Juda blev far till Peres och Sera

genom Tamar,

Peres till Hesron,

Hesron till Ram,

4 Ram till Amminadab,

Amminadab till Nahshon,

Nahshon till Salmon.

5 Salmon blev far till Boas

genom Rahab,

Boas till Obed genom Rut,

Obed till Ishai,

6 och Ishai till kung David.


David blev far till Salomo

genom Urias hustru.

7 Salomo blev far till Rehabeam,

Rehabeam till Abia,

Abia till Asa,

8 Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9 Ussia till Jotam,

Jotam till Ahas,

Ahas till Hiskia,

10 Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11 och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon.


12 Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13 Serubbabel till Abihud,

Abihud till Eljakim,

Eljakim till Asur,

14 Asur till Sadok,

Sadok till Jakim,

Jakim till Elihud,

15 Elihud till Eleasar,

Eleasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16 och Jakob till Josef, Marias man.

Av henne föddes Jesus,

som kallas Kristus.


17 Alltså blir det tillsammans fjorton släktled* från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.

Jesu födelse

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad* med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne*, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.

20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus*, för han ska frälsa sitt folk från deras synder."

22 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.*

24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.


Inledning till boken
Matteus blev kallad till apostel utanför tullhuset (9:9, 10:3) och var enligt traditionen den förste att skriva ner Jesu undervisning. Papias skriver i början av 100-talet e Kr: "Matteus sammanställde orden på hebreiska och var och en tolkade sedan efter sin förmåga." Denna första hebreiska eller arameiska version, kanske med endast Jesu ord och inte hans gärningar, bör ha tillkommit mycket tidigt, troligen på 30-talet e Kr innan apostlarna lämnade Jerusalem.

Det grekiska Matteusevangeliet som vi har idag följer Markusevangeliets ordningsföljd så nära att det troligen har färdigställts efteråt, någon gång mellan slutet av 50-talet och 70-talet e Kr. Matteus skriver för en judisk läsekrets och citerar ofta GT:s profetior för att visa att Jesus är Guds utlovade Messias.

Fotnoter
1:1berättelsen   Grek. bíblos genéseos , en term hämtad från Första Mosebok (jfr 1 Mos 2:4 , 5:1 med not). Uttrycket, som kan översättas med "släktledningshistoria", står som överskrift både till släkttavlan och till själva evangeliet.
1:1Kristus   Grekiska för   "den Smorde" (hebr. "Messias"), Guds utlovade frälsare, kung och profet.
1:1Davids son, Abrahams son   Jesus uppfyllde både profetiorna om en fredskung som Salomo (2 Sam 7:12f , Ps 72, Jes 9:6f ) och om ett oskyldigt offerlamm som Isak (1 Mos 22, Jes 53) .
1:17fjorton släktled   Matteus har förkortat släkttavlan genom att hoppa över tre ogudaktiga kungar efter Joram – Ahasja, Joas och Amasja (vers 8, jfr 1 Krön 3:11-12 ) – samt Josias son Jojakim (vers 11, jfr 1 Krön 3:15-16 ). Symmetrin med fjorton släktled rimmar nämligen med det hebreiska talvärdet för "David" (jfr not till 1:1 ). Det var inte ovanligt att släkttavlor förkortades (jfr t ex Esra 7:1-5 ), eftersom ordet "far" också kan användas om en förfader (jfr Matt 3:9 ).
1:18trolovad   En juridiskt bindande överlåtelse i väntan på bröllop. Trolovning ingicks normalt i tonåren, och redan vid detta stadium kunde otrohet bestraffas med döden (5 Mos 22:23f ).
1:19ville inte dra skam över henne   Genom att anklaga henne offentligt för otrohet.
1:21Jesus   Hebr. Jeshúa (kortform av Jehoshúa = Josua), som betyder "Herrens frälsning".
1:23 Jes 7:14 .

Parallellställen
1:1Luk 3:23f.
1:21 Mos 21:2f 25:24f 29:35.
1:31 Mos 38:27f Rut 4:18f 1 Krön 2:4f.
1:61 Sam 17:12 2 Sam 12:24.
1:71 Kung 11:43 14:31 15:8 1 Krön 3:10f.
1:81 Kung 15:24 2 Kung 8:16 24.
1:92 Kung 15:7 38 16:20.
1:102 Kung 20:21 21:18 24.
1:111 Krön 3:15f.
1:121 Krön 3:17 19.
1:16Matt 27:17 22.
1:18Luk 1:26f.
1:21Ps 130:8 Luk 1:31 2:21 Apg 4:12 10:43.
1:23Jes 8:8 10.
1:25Luk 2:21.