× 
 Från
 Till
 Metod

 

Isaskars ättlingar

1 Isaskars söner var Tola och Pua, Jashub* och Shimron, tillsammans fyra.

2 Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer. De var ättlingar av Tola, tappra stridsmän, uppskrivna efter sin ättföljd. Under Davids tid var deras antal 22 600.

3 Ussis son var Jisraja, och Jisrajas söner var Mikael, Obadja och Joel samt Jishia, tillsammans fem, allesammans huvudmän. 4 Med dem följde stridsberedda förband, 36 000 man efter sin ättföljd och sina familjer, för de hade många hustrur och barn.

5 Deras bröder i alla Isaskars släkter var tappra stridsmän. De som var uppskrivna i deras släktregister utgjorde tillsammans 87 000.

Benjamins ättlingar

6 Benjamins söner var Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.

7 Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän. De som var upptecknade i deras släktregister utgjorde 22 034.

8 Bekers söner var Semira, Joash, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet.

Alla dessa var Bekers söner. 9 De som var uppskrivna i deras släktregister efter sin ättföljd, efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde 20 200.

10 Jediaels son var Bilhan. Bilhans söner var Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Ahishahar. 11 Alla dessa var Jediaels söner, uppskrivna efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, 17 200 stridsberedda krigsmän. 12 Shuppim och Huppim var Irs söner. Hushim var Ahers son.

Naftalis ättlingar

13 Naftalis söner var Jahasiel, Guni, Jeser och Shallum, Bilhas söner.

Manasses ättlingar

14 Manasses söner var Asriel, som hans arameiska bihustru födde åt honom. Hon födde också Makir, Gileads far. 15 Makir tog till hustru en syster till Huppim och Shuppim som hette Maaka. Hans andre son hette Selofhad. Selofhad hade endast döttrar.*

16 Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peresh. Hans bror hette Sheresh. Hans söner var Ulam och Rekem. 17 Ulams son var Bedan. Dessa var söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.

18 Hans syster var Hammoleket. Hon födde Ish-Hod, Abieser och Mahla. 19 Shemidas söner var Ajan, Shekem, Likhi och Aniam.

Efraims ättlingar

20 Efraims söner var Shutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleda, dennes son Tahat, 21 dennes son Sabad och dennes son Shutela samt Eser och Eled. Män från Gat som var födda i landet dödade dem, för de hade dragit ner för att ta deras boskapshjordar. 22 Då sörjde deras far Efraim länge, och hans bröder kom för att trösta honom. 23 Han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Honom gav han namnet Beria, därför att det hade hänt under en olyckstid* för hans hus.

24 Hans dotter var Sheera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Sheera.

25 Hans son var Refa. Hans son var Reshef och dennes son Tela, dennes son Tahan, 26 dennes son Ladan, dennes son Ammihud, dennes son Elishama, 27 dennes son Non och dennes son Josua.

28 Deras besittning och deras boningsorter var Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Gezer med underlydande orter, och dessutom Shekem med underlydande orter ända till Aja med omgivande orter.

29 Men Manasses barn ägde Bet-Shan med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter och Dor med underlydande orter.

Här bodde Josefs, Israels sons, barn.

Ashers ättlingar

30 Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Deras syster var Sera.

31 Berias söner var Heber och Malkiel. Han var Birsaits far.

32 Heber blev far till Jaflet, Somer och Hotam samt Shua, deras syster.

33 Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat. Dessa var Jaflets söner.

34 Semers söner var Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.

35 Hans bror Helems söner var Sofa, Jimna, Shelesh och Amal.

36 Sofas söner var Sua, Harnefer, Shual, Beri och Jimra, 37 Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera.

38 Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara. 39 Ullas söner var Ara, Hanniel och Risja.

40 Alla dessa var Ashers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland furstarna. De som var uppskrivna i deras släktregister som dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av 26 000 man.


Fotnoter
7:1Jashub   Andra handskrifter: ”Jashib”.
7:15Selofhad hade endast döttrar   Döttrarnas kamp för sin arvsrätt beskrivs i 4 Mos 27.
7:23under en olyckstid   Hebr. bereá .

Parallellställen
7:11 Mos 46:13 4 Mos 26:23f.
7:61 Mos 46:21 4 Mos 26:38f 1 Krön 8:1.
7:121 Mos 46:23.
7:131 Mos 46:24 4 Mos 26:48f.
7:154 Mos 26:33 27:1 Jos 17:3.
7:171 Sam 12:11.
7:18Jos 17:2.
7:204 Mos 26:35f.
7:264 Mos 1:10.
7:27Jos 1:1.
7:28Jos 16:1f.
7:29Jos 17:11.
7:301 Mos 46:17 4 Mos 26:44f.