× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos ämbetsmän

1 Kung Salomo var nu kung över hela Israel. 2 Dessa var hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst. 3 Shishas söner Elihoref och Ahia var sekreterare.* Joshafat, Ahiluds son, var kansler*. 4 Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Ebjatar var präster. 5 Asarja, Natans son, var satt över fogdarna. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. 6 Ahishar var överförvaltare. Adoniram, Abdas son, hade uppsikt över de allmänna arbetena.

7 Salomo hade tolv fogdar över hela Israel som sörjde för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade en månad om året då han skulle sörja för deras behov. 8 Detta var deras namn: Ben-Hur var fogde i Efraims bergsbygd, 9 Ben-Deker i Makas, Shaalbim, Bet-Shemesh, Elon och Bet-Hanan, 10 Ben-Hesed i Arubbot, med Soko och hela Heferlandet. 11 Ben-Abinadab var fogde i hela Nafat-Dor. Han fick Salomos dotter Tafat till hustru. 12 Baana, Ahiluds son, var fogde i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Shan som ligger nära Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Shan ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam. 13 Ben-Geber var fogde i Ramot i Gilead. Han hade Manasses son Jairs byar i Gilead och landsträckan Argob i Bashan, sextio stora städer med murar och kopparbommar. 14 Ahinadab, Iddos son, var fogde i Mahanajim 15 och Ahimaas i Naftali. Också han hade tagit en dotter till Salomo, Basemat, till hustru. 16 Baana, Hushajs son, var fogde i Asher och Alot, 17 Joshafat, Paruas son, i Isaskar, 18 Shimei, Elas son, i Benjamin. 19 Geber, Uris son, hade Gileads land, det land som hade tillhört Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen i Bashan. Det var bara en fogde i det landet.

Salomos makt och visdom

20 Juda och Israel var talrika som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. 21 Salomo regerade över alla riken från floden till filisteernas land och ända ner till Egyptens gräns.* De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde.

22 De livsmedel som Salomo behövde för varje dag var trettio korer fint mjöl och sextio korer* vanligt mjöl, 23 tio gödda oxar, tjugo valloxar och hundra får förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.

24 Han rådde över hela landet på denna sidan floden, från Tifsa* ända till Gaza, över alla kungar på denna sidan floden. Han hade fred på alla sidor runt omkring 25 så att Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheba* så länge Salomo levde.

26 Salomo hade 40 000* stallplatser för sina vagnshästar och 12 000 ridhästar. 27 Och fogdarna sörjde var sin månad för kung Salomos behov och för alla som kom till kung Salomos bord. De lät ingenting fattas. 28 Säden och halmen för hästarna och travarna förde de i tur och ordning till den plats där han uppehöll sig.

29 Gud gav Salomo vishet och mycket stort förstånd och kunskap så rik som sanden på havets strand. 30 Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och alla egyptiers vishet. 31 Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan* och Mahols söner Heman*, Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hednafolk runt omkring. 32 Han författade 3 000 ordspråk* och 1 005 sånger.*33 Han talade om träden, från cedern på Libanon till isopen som växer ur väggen. Han talade om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. 34 Från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet.


Fotnoter
4:3sekreterare   Kan ha haft hand om utrikeskorrespondens.
4:3kansler   Kan ha skött förvaltningens dokument. Annan översättning: ”historieskrivare”.
4:21från floden … till Egyptens gräns   Området från Eufrat till Egypten, de gränser som Gud utlovade i Sinaiförbundet (2 Mos 23:31 , jfr 5 Mos 1:7 , Jos 1:4 ).
4:22trettio … sextio korer   Ca 6 500 liter och 13 000 liter.
4:24Tifsa   Troligen Thapsakos vid Eufrat i norra Syrien, nära gränsen till Turkiet.
4:25från Dan till Beer-Sheba   Dvs hela Israel från norr till söder (jfr ”från Smygehuk till Treriksröset”).
4:2640 000   Kanske ett avskrivningsfel för 4 000 (jfr 2 Krön 9:25 ).
4:31esraiten Etan   Troligen identisk med Davids lovsångsledare (1 Krön 15:19 ) som skrev Ps 89, enligt dess överskrift.
4:31Heman   En av Davids profeter (1 Krön 25:4f ) och lovsångsledare (1 Krön 16:41 ) som skrev Ps 88, enligt dess överskrift.
4:323 000 ordspråk   Ett urval av dessa finns samlade i Ords 10- 29.
4:321 005 sånger   Andra handskrifter (Septuaginta): ”5 000 sånger”. Salomo anges som författare till Ps 72 och 127 samt Höga Visan.

Parallellställen
4:41 Kung 2:26f 35.
4:62 Sam 20:24 1 Kung 5:13f.
4:201 Mos 13:16 22:17 2 Sam 17:11 1 Kung 3:8.
4:212 Krön 9:26.
4:253 Mos 26:5 Dom 20:1 Mika 4:4 Sak 3:10.
4:261 Kung 10:26 2 Krön 1:14 9:25.
4:311 Krön 2:6 Ps 88:1 89:1.
4:341 Kung 10:1f 24.