× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelbyggnaden

1 I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn drog ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra månaden,* började han bygga Herrens hus. 2 Huset som kung Salomo byggde åt Herren var sextio alnar långt, tjugo alnar brett och trettio alnar* högt. 3 Förhuset framför tempelsalen var tjugo alnar långt framför husets kortsida och tio alnar brett där det låg framför huset. 4 Han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkramar. 5 Runt huset uppförde han en ytterbyggnad som gick runt om husets väggar, både längs tempelsalen och längs koret, och i den gjorde han sidokamrar runt om. 6 Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var fem alnar bred, den mellersta sex alnar och den tredje sju alnar* bred. Han hade nämligen gjort avsatser utvändigt på huset, runt omkring, för att inte behöva göra bjälkhål i husets väggar.

7 När huset uppfördes byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes.

8 Dörren till den mellersta sidokammaren fanns på husets högra sida, och via en spiraltrappa kom man upp till den mellersta våningen och från den mellersta våningen upp till den tredje. 9 Så byggde han huset och gjorde det färdigt, och han täckte det med bjälkar och cederplankor i rader. 10 I ytterbyggnaden utmed hela huset byggde han våningarna fem alnar höga. Den var fäst vid huset med cederbjälkar.

11 Och Herrens ord kom till Salomo. Han sade: 12 ”Med huset som du bygger ska detta ske: Om du vandrar efter mina stadgar och följer mina föreskrifter och håller fast vid alla mina bud och lever efter dem, ska jag med dig uppfylla mitt ord som jag talade till din far David: 13 Jag ska bo mitt ibland Israels barn och inte överge mitt folk Israel.”

14 Så byggde Salomo huset och gjorde det färdigt. 15 Han täckte husets väggar invändigt med cederbrädor. Från golvet ända upp till takbjälkarna klädde han det invändigt med trä. Husets golv klädde han med brädor av cypress. 16 Han täckte de tjugo alnarna i det innersta av huset, från golvet ända upp till bjälkarna, med cederbrädor. Så inredde han rummet därinne till ett kor: det allra heligaste. 17 Fyrtio alnar mätte den del av huset som utgjorde tempelsalen framför det. 18 Inuti var huset av cederträ med sniderier i form av gurkfrukter och blomsterband. Allt var av cederträ, ingen sten syntes.

19 I det inre av huset inredde han ett kor där han skulle ställa Herrens förbundsark. 20 Koret var tjugo alnar långt, tjugo alnar brett och tjugo alnar högt*. Han täckte det med fint guld och satte framför det ett altare, klätt med cederträ. 21 Och husets insida täckte Salomo med fint guld. Med kedjor av guld stängde han för koret, och även detta täckte han med guld. 22 Alltså täckte han hela huset med guld, helt och hållet. Han täckte också med guld hela det altare som hörde till koret.

23 Till koret gjorde han två keruber* av olivträ. De var tio alnar höga. 24 Kerubens ena vinge mätte fem alnar, och kerubens andra vinge var också fem alnar. Det var alltså tio alnar* från ena vingspetsen till den andra. 25 Den andra keruben var också tio alnar. Båda keruberna hade samma mått och samma form, 26 den ena keruben var tio alnar hög och så var även den andra keruben. 27 Och han ställde keruberna i mitten av det inre rummet, och keruberna bredde ut sina vingar så att den enes vinge rörde vid den ena väggen och den andra kerubens vinge rörde vid den andra väggen. Mitt i huset rörde deras båda andra vingar vid varandra. 28 Salomo täckte keruberna med guld.

29 Och alla husets väggar runtom prydde han med snidade bilder i form av keruber, palmer och blomsterband. Så gjorde han både i det inre rummet och i det yttre. 30 Husets golv, både i det inre rummet och i det yttre, täckte han med guld.

31 För ingången till koret gjorde han dörrar av olivträ. Dörrinfattningen hade formen av en femkant. 32 De båda dörrarna av olivträ prydde han med sniderier i form av keruber, palmer och blomsterband och täckte dem med guld. Han spred ut guldet över keruberna och palmerna.

33 Likaså gjorde han för ingången till tempelsalen dörrposter av olivträ, i fyrkant. 34 De båda dörrarna var av cypressträ. Varje dörr bestod av två vridbara dörrhalvor. 35 Han prydde dem med sniderier: keruber, palmer och blomsterband och täckte dem med guld, som spreds ut jämnt över utskärningarna. 36 Han byggde även den inre förgårdsmuren av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ.

37 Det fjärde året, i månaden Siv, blev grunden till Herrens hus lagd. 38 I det elfte året, i månaden Bul som är den åttonde månaden, stod huset klart till alla delar, just så som det skulle vara. Salomo byggde alltså på huset i sju år*.


Fotnoter
6:1fyrahundraåttionde året … andra månaden   I april ca år 966 f Kr. Septuaginta: ”fyrahundrafyrtionde året”, vilket skulle flytta fram samtliga dateringar i Moseböckerna och Josua med 40 år.
6:2sextio … tjugo … trettio alnar   Nästan 30 x 10 x 15 meter.
6:6fem … sex … sju alnar   Nästan 2,5 meter, 3 meter och 3,5 meter.
6:20tjugo alnar långt … brett … högt   Nästan 10 x 10 x 10 meter.
6:23keruber   Bevingade änglaväsen med egenskaper från människa, lejon, tjur och örn (2 Mos 25:18f , Hes kap 1, 10).
6:24fem … tio alnar   Nästan 2,5 respektive 5 meter.
6:38elfte året … åttonde månaden   I oktober-november år 959 f Kr.

Parallellställen
6:12 Krön 3:1f.
6:71 Kung 5:17f.
6:122 Sam 7:12f 1 Kung 2:4 9:4f.
6:132 Mos 25:8 29:45 3 Mos 26:11.
6:232 Mos 25:18f 37:7f.