× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren visar sig på nytt för Salomo

1 Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungapalatset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, 2 visade sig Herren för Salomo en andra gång, så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. 3Herren sade till honom: ”Jag har hört den bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. 4 Om du vandrar inför mig så som din far David vandrade, med ärligt hjärta och i uppriktighet, så att du följer allt som jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter, 5 då ska jag låta din kungatron över Israel bestå för evigt, som jag lovade din far David, när jag sade: Aldrig ska det på Israels tron saknas en avkomling av dig.

6 Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig och inte håller de bud och stadgar jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, 7 då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk. 8 Hur storslaget detta hus än är, ska var och en som då går förbi häpna och vissla. När man frågar: Varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus? – 9 då ska man svara: Därför att de övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har Herren låtit allt detta onda drabba dem.”

Betalningen till Hiram

10 Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på de två husen, Herrens hus och kungapalatset, 11 gav kung Salomo tjugo städer i Galileen åt kung Hiram av Tyrus som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han begärde. 12 Men när Hiram från Tyrus gav sig ut för att se städerna som Salomo hade gett honom, tyckte han inte om dem 13 utan sade: ”Vad är detta för städer som du har gett mig, min broder?” Han kallade dem Kabuls* land, som de heter än i dag.

14 Men Hiram hade sänt hundratjugo talenter* guld till kungen.

Salomos övriga byggprojekt

15 På följande sätt var det med det arbetsfolk som kung Salomo samlade för att bygga Herrens hus, sitt eget hus och Millo* liksom Jerusalems murar samt Hasor, Megiddo och Gezer.

16 Farao, Egyptens kung, hade dragit upp och intagit Gezer* och tänt eld på staden och dödat de kananeer som bodde där. Sedan hade han gett den till hemgift åt sin dotter, som var Salomos hustru. 17 Men Salomo byggde upp Gezer och Nedre Bet-Horon, 18 Baalat och Tamar i öknen där i landet, 19 dessutom alla de städer där han hade sina förråd, vagnar och hästar, och allt annat han önskade bygga i Jerusalem, på Libanon och i övrigt i det land som lydde under hans välde. 20 Allt det folk som fanns kvar av amoreerna, hetiterna, periseerna, hiveerna och jebusiterna, alltså de som inte tillhörde Israels barn 21 – deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem därför att Israels barn inte hade klarat att viga dem åt förintelse – dem gjorde Salomo till arbetspliktiga tjänare, så som de är än i dag. 22 Men av Israels barn gjorde Salomo ingen till slav, utan de blev krigare och hans tjänare, befälhavare och kämpar eller befäl för hans vagnar och ridhästar. 23 Överfogdarna över Salomos arbeten var femhundrafemtio. Dessa hade befälet över folket som utförde arbetet.

24 När faraos dotter hade flyttat upp från Davids stad till det hus som Salomo hade byggt åt henne, byggde han också Millo.

25 Salomo offrade tre gånger om året brännoffer och gemenskapsoffer på det altare som han hade byggt åt Herren och tände på det rökelsen inför Herrens ansikte. Så hade han då gjort huset färdigt.

26 Kung Salomo byggde också en flotta i Esjon-Geber, som ligger vid Elot*, på stranden av Röda havet, i Edoms land. 27 På denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som följde med Salomos folk. 28 De for till Ofir* och hämtade därifrån guld, fyrahundratjugo talenter*, som de förde till kung Salomo.


Fotnoter
9:13Kabul   Betyder kanske ”som ingenting” (Josefus) eller ”gräns” (Septuaginta). Enligt 2 Krön 8:2 tycks Hiram ha återlämnat städerna.
9:14hundratjugo talenter   Ca 3,5 ton guld.
9:15Millo   Betyder ”fyllning”, troligen en terrass på bergssidan som gav stöd under borgen.
9:16Gezer   Strategisk stad ca 3 mil väster om Jerusalem, vid gränsen mot filisteerna (2 Sam 5:25 ). Stadens kananeer hade ibland lytt under egyptierna, ibland under israeliterna (Jos 16:10 ).
9:26Esjon-Geber … Elot   Nuvarande Eilat vid Akabaviken i södra Israel.
9:28Ofir   Troligen i Jemen (1 Mos 10:29 ), möjligen Indien eller Östafrika.
9:28fyrahundratjugo talenter   Drygt 12 ton guld.

Parallellställen
9:12 Krön 7:11f.
9:21 Kung 3:5f.
9:35 Mos 12:11 1 Kung 8:22f Ps 132:14.
9:41 Kung 3:14 11:38 2 Krön 17:3.
9:52 Sam 7:12f 1 Kung 2:4 1 Krön 17:11 22:10.
9:6Jos 23:16.
9:75 Mos 4:26 8:19 28:25f 37 Jer 7:15 24:9.
9:85 Mos 29:24f Jer 22:8f.
9:101 Kung 6:38 7:1 2 Krön 8:1f.
9:152 Sam 5:9 1 Kung 5:13.
9:16Jos 16:10.
9:191 Kung 4:26 10:26 2 Krön 1:14.
9:223 Mos 25:39f.
9:241 Kung 3:1 7:8.
9:252 Krön 4:1 7:7.