× 
 Från
 Till
 Metod

 

IV. NOAS SÖNERS FORTSATTA HISTORIA 10:1-11:9

1 Detta är Noas söners fortsatta historia, Sems, Hams och Jafets.* Åt dem föddes söner efter floden.

2 Jafets söner var Gomer*, Magog*, Madaj*, Javan*, Tubal*, Meshek* och Tiras*. 3 Gomers söner var Ashkenas*, Rifat* och Togarma*. 4 Javans söner var Elisha* och Tarshish*, kitteerna* och dodaneerna*. 5 Från dessa har folken i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder, alla med sitt språk i sina stammar och folk.

6 Hams söner var Kush*, Misrajim*, Put* och Kanaan*. 7 Söner till Kush var Seba*, Havila*, Sabta*, Raama* och Sabteka*. Raamas söner var Saba* och Dedan*.

8 Kush blev far till Nimrod*, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars land*. 11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12 och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden.

13 Misrajim blev far till ludeerna*, anameerna*, lehabeerna*, naftuheerna*, 14 patroseerna*, kasluheerna*, den stam som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna*.

15 Kanaan blev far till Sidon*, som var hans förstfödde, och Het*, 16 vidare jebusiterna*, amoreerna*, girgasheerna*, 17 hiveerna*, arkeerna*, sineerna*, 18 arvadeerna*, semareerna* och hamateerna*. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare 19 så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim* ända till Lasha.

20 Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i deras länder och bland deras folk.

21 Söner föddes också åt Sem, Jafets äldre bror, och han blev stamfar till alla Eber*s söner.

22 Sems söner var Elam*, Assur*, Arpakshad*, Lud* och Aram*.

23 Arams söner var Us*, Hul, Geter och Mash.

24 Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far till Eber.

25 Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg*, för under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan*.

26 Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir*, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner. 30 De hade sina boplatser från Mesha mot Sefar, mot bergsområdet i öster.

31 Detta var Sems söner efter deras stammar och språk i deras länder och efter deras folk.

32 Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden.


Fotnoter
10:1Sem … Ham … Jafet   De tre huvudgrupperna omfattar folk åt öster mot Mellanöstern och Asien, söder-väster mot Afrika och Medelhavet respektive norr och nordväst mot Europa.
10:2Gomer   Troligen kimmerierna norr och öster om Svarta havet. Omnämnd i Hes 38:6 .
10:2Magog   Enligt Josefus ett skytiskt folk norr om Svarta havet. Se Hes 38:2f , Upp 20:8 .
10:2Madaj   Mederna, ett iranskt folk som senare blev en stormakt (Est 1:3 , Jes 13:17f ).
10:2Javan   Grekland, särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Se Jes 66:19 , Dan 8:21 .
10:2Tubal   Riket Tabal låg i östra nuvarande Turkiet. Se Jes 66:19 , Hes 38:2 .
10:2Meshek   Grannfolk till Tubal som ofta nämns tillsammans. Kallades Mushki av assyrierna och Moschoi av grekerna. Se Hes 27:13 , 32:26 och Ps 120:5 .
10:2Tiras   Kan ha bott vid Svarta havets sydvästkust. Kopplingar har föreslagits till trakerna i nuvarande Bulgarien, Troja och etruskerna som vandrade västerut till Norditalien.
10:3Ashkenas   Skytiskt folk i nuvarande Ukraina (Jer 51:27 ). Anses ofta vara förfader till de skandinaviska folken.
10:3Rifat   Obekant folk som enligt Josefus bodde längs nuvarande Turkiets nordkust.
10:3Togarma   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska källor. Se Hes 27:14 , 38:6 .
10:4Elisha   Kustområde i Medelhavet, kanske på Cypern. Se Hes 27:7 . Omnämnt i ugaritiska källor som Alashiya.
10:4Tarshish   Kustområde i västra Medelhavet, senare berömt för sina handelsförbindelser (1 Kung 10:22 , Hes 27:12 ). Har identifierats med spanska Tartessos, tunisiska Kartago eller Sardinien.
10:4kitteerna   Identifieras med Cypern, kanske staden Kition på öns sydostkust (4 Mos 24:24 , Dan 11:30 , Jes 23:1 , Hes 27:6 ).
10:4dodaneerna   Möjligen sjöfararriket Danuna (i dag Adana) i Medelhavets nordöstra hörn. Andra handskrifter: ”rodaneerna” (ön Rhodos, jfr 1 Krön 1:7 ).
10:6Kush   Nubien söder om Egypten i nuvarande Sudan, ett mäktigt rike (t ex 1 Kung 19:9 ).
10:6Misrajim   Det hebreiska namnet för Egypten.
10:6Put   Troligen Libyen, ofta beskrivet som ett krigarfolk (Jer 46:9 , Hes 27:10 , 30:5 , 38:5 ).
10:6Kanaan   Folk som bodde i nuvarande Israel, Libanon och Syrien.
10:7Seba   Förknippades av Josefus med Meroe i nuvarande Sudan (jfr Jes 43:3 , 45:14 ).
10:7Havila   Betyder ”sand”, troligen nordvästra Saudiarabien (jfr 2:11 , 25:18 , 1 Sam 15:7 ).
10:7Sabta   Kanske Sabota i Hadhramaut, östra nuvarande Jemen.
10:7Raama   Kanske Ragma nära Saba i Jemen (jfr Hes 27:22 ).
10:7Sabteka   Kan inte placeras med säkerhet, kanske längs arabiska halvöns västkust.
10:7Saba   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19 , Ps 72:10 , Jes 60:6 ).
10:7Dedan   Nordvästra Saudiarabien (Jes 21:13 , Jer 25:23 , Hes 27:15 ).
10:8Nimrod    betyder ”vi gör uppror”. Gestalten som beskrivs har likheter med kung Sargon på 2200-talet f Kr men bör ha levt långt tidigare.
10:10Shinars land   Sumerernas land vid Eufrat och Tigris.
10:13ludeerna   Osäker identifikation. Kanske i Libyen väster om Egypten (Jer 46:9 ) snarare än lydierna i nuvarande Turkiet (vers 22).
10:13anameerna   Osäker identifikation. Möjligen nordvästra Egypten (enligt Targum Jonatan).
10:13lehabeerna   Kanske libyerna väster om Egypten (2 Krön 12:3 , 16:8 , Nah 3:9 , Apg 2:10 ).
10:13naftuheerna   Osäker identifikation. Möjligen nordöstra Egypten (enligt Targum Jonatan).
10:14patroseerna   Södra Egypten (Jer 44:1 , Hes 29:14 ).
10:14kasluheerna   Osäker identifikation. Möjligen sjöfolket Sikal eller Tjeker i östra Medelhavet.
10:14kaftoreerna   Folk på Kreta (5 Mos 2:23 , Jer 47:4 , Amos 9:7 ).
10:15Sidon   Handelsfolk vid Libanons kust (Jes 23:2f , Hes 28:21f , Matt 11:21 , 15:21 ).
10:15Het   Hetiterna blev en stormakt i nuvarande Turkiet ca 1600-1300 f Kr. Mindre grupper med samma namn bodde i Kanaans land (23:3f , 26:34 , 2 Mos 3:8 ).
10:16jebusiterna   Jerusalems urinvånare (Jos 15:63 , Dom 19:10f , 2 Sam 5:6f , 24:16f ).
10:16amoreerna   Folkgrupp i Syrien och Kanaans land (14:13 , 15:16 , Amos 2:9 ). Deras språk var besläktat med hebreiskan.
10:16girgasheerna   Obekant folk i Kanaans land (15:21 ), omnämnt i ugaritiska texter.
10:17hiveerna   Folk i Kanaans land och norrut (34:2 , Jos 11:3 , 19, Dom 3:3 ).
10:17arkeerna   Staden Arqa ligger i norra Libanon och är omnämnd i de egyptiska Amarnabreven.
10:17sineerna   Enligt ugaritiska texter ett grannfolk till arkeerna (men se Jes 49:12 ).
10:18arvadeerna   Ön Arvad ligger strax norr om Libanon (se Hes 27:8 , 11).
10:18semareerna   Staden Sumur, omnämnd i Amarnabreven, låg strax söder om Arvad.
10:18hamateerna   Staden Hamat (i dag Hama i västra Syrien) bildade ett rike strax norr om israeliternas land (1 Kung 8:65 , 14:25f ).
10:19Adma och Sebojim   Grannstäder till Sodom och Gomorra vid Döda havet (jfr 14:2 ).
10:21Eber   Betyder ”gå över” (t ex en flod). Namnet har gett upphov till ordet ”hebré” (14:13 ).
10:22Elam   Folk öster om Mesopotamien i västra nuvarande Iran (14:1 , Jer 49:34f , Apg 2:9 ).
10:22Assur   Assyrien i norra Mesopotamien som blev en stormakt (se 2 Kung 15-19, Jona, Nahum).
10:22Arpakshad   Möjligen Babel (enligt Josefus), möjligen staden Arrapcha under nuvarande Kirkuk, ca 30 mil norr om Babel.
10:22Lud   Kanske lydierna i västra nuvarande Turkiet (jfr Apg 16:14 ).
10:22Aram   Folk i norra Syrien, nära besläktat med israeliterna (25:40 , 5 Mos 26:5 ), längre fram en rivaliserande stormakt (2 Sam 8, 10, 1 Kung 20, 22, 2 Kung 5- 9).
10:23Us   Detta Us förknippas med Syrien (22:21 ), kanske inte identiskt med Jobs hemland Us nära Edom (Job 1:1 , Klag 4:21 ).
10:25Peleg   Betyder ”delning” (jfr 11:8 ). Hans ättlingar beskrivs i 11:18f .
10:25Joktan   Anfader till stammar i södra delen av arabiska halvön (vers 26-30).
10:29Ofir   Område med dåtidens finaste guld (1 Kung 9:28 , 22:49 , Jes 13:12 ).

Parallellställen
10:11 Krön 1:4f.
10:12Jona 3:2f.
10:241 Mos 11:12f.
10:251 Mos 11:8.
10:32Apg 17:26.