× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abrahams söner med Ketura

1 Abraham tog sig åter en hustru, och hon hette Ketura. 2 Hon födde åt honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shua.*3 Jokshan blev far till Saba och Dedan, och Dedans söner var ashureerna, letusheerna och leummeerna*. 4 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.

5 Och Abraham gav allt han ägde till Isak. 6 Men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, och medan han ännu levde sände han bort dem från sin son Isak, österut till Österlandet.

Abraham dör och blir begravd

7 Abrahams ålder blev hundrasjuttiofem år.*8 Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk. 9 Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan i Makpela mitt emot Mamre, på marken som tillhört hetiten Efron, Sohars son. 10 Där på den mark som Abraham hade köpt av hetiterna begravdes Abraham och hans hustru Sara.

11 Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Och Isak bosatte sig vid Beer-Lahaj-Roi.

VII. ISMAELS FORTSATTA HISTORIA 25:12-18
Ismaels släkttavla

12 Detta är Ismaels, Abrahams sons, fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna. 13 Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam,* 14 Mishma, Duma och Massa, 15 Hadad och Tema, Jetur, Nafish och Kedma. 16 Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, tolv furstar för deras stammar.

17 Ismaels ålder blev hundratrettiosju år*. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. 18 Hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur* öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog sig ner mitt emot* alla sina bröder.

VIII. ISAKS FORTSATTA HISTORIA 25:19-35:29
Esaus och Jakobs födelse

19 Detta är Isaks, Abrahams sons, fortsatta historia. Abraham blev far till Isak, 20 och Isak var fyrtio år* gammal när han tog Rebecka till hustru, dotter till aramén Betuel från Paddan-Aram och syster till aramén Laban. 21 Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande.

22 Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sade hon: ”Om det blir så här, varför drabbar det mig?*” Och hon gick för att fråga Herren. 23Herren svarade henne:


”Två folk finns i ditt moderliv,
två folkstammar
ska gå skilda vägar ur ditt sköte.
Det ena folket ska bli
starkare än det andra,
och den äldre ska tjäna den yngre*.”

24 När tiden var inne för henne att föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. 25 Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau*. 26 Sedan kom hans bror fram, och hans hand höll om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob*. Isak var sextio år* när de föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27 Pojkarna växte upp, och Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. 28 Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecka älskade Jakob.

29 En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. 30 Han sade till Jakob: ”Låt mig få äta av det röda, det röda där, för jag är helt utmattad.” Därav fick han namnet Edom*. 31 Men Jakob sade: ”Sälj först din förstfödslorätt* till mig.” 32 Esau svarade: ”Jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödslorätten till?” 33 Jakob sade: ”Ge mig din ed på det först.” Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. 34 Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt.


Fotnoter
25:2Simran etc   Sönernas namn förknippas med arabiska stammar (jfr vers 6). Den mest kända är Midjan, som kom att ta emot Mose (2 Mos 2) men längre fram stred mot Israel (4 Mos 22- 31, Dom 6- 8).
25:3leummeerna   Annan översättning: ”folken”.
25:7Abrahams ålder blev hundrasjuttiofem år   Ca 2166-1991 f Kr.
25:13Nebajot etc   Även Ismaels söner kom att grunda arabstammar. Den kanske mest kända är Kedar (Jes 21:16 , 60:7 , Jer 49:8f ). Nebajot kan möjligen kopplas till nabateerna (se not till 2 Kor 11:32 ).
25:17Ismaels ålder blev hundratrettiosju år   Ca 2080-1943 f Kr.
25:18från Havila ända till Shur   Från Saudiarabien till norra Sinai.
25:18mitt emot   Ordagrant: ”framför ansiktet på”. Annan översättning: ”öster om”.
25:20Isak var fyrtio år   Ca 2026 f Kr.
25:22varför drabbar det mig?   Annan översättning: ”varför lever jag då?” (jfr 27:46 ).
25:23den äldre ska tjäna den yngre   Citeras av Paulus i Rom 9:12 .
25:25Esau   Betyder ”hårig”.
25:26Jakob   Betyder ”den som håller i hälen”, men även ”den som bedrar”.
25:26Isak var sextio år   Ca 2006 f Kr (jfr 47:28 med not).
25:30Edom   Betyder ”röd”.
25:31förstfödslorätt   Den äldste sonen fick en dubbel andel vid arvsskiftet och tog över ledarskapet för klanen.

Parallellställen
25:51 Mos 24:36.
25:101 Mos 23:3f.
25:111 Mos 16:14 24:62.
25:121 Krön 1:29f.
25:131 Mos 17:20.
25:181 Mos 16:12.
25:19Matt 1:2f.
25:231 Mos 27:29 2 Sam 8:14 Mal 1:2.
25:26Hos 12:3.
25:331 Mos 27:36 Hebr 12:16.