× 
 Från
 Till
 Metod

 

IX. ESAUS FORTSATTA HISTORIA 36:1-37:1

1 Detta är Esaus fortsatta historia, det vill säga Edoms.

2 Esau hade tagit sig hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter*, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sibon, 3 samt Basemat, dotter till Ismael och syster till Nebajot. 4 Ada födde Elifas åt Esau, och Basemat födde Reguel. 5 Oholibama födde Jeush, Jalam och Kora. Detta var Esaus söner som föddes åt honom i Kanaans land.

6 Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap, alla sina dragdjur och all annan egendom som han skaffat sig i Kanaans land och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. 7 De hade nämligen så mycket ägodelar att de inte kunde bo tillsammans. Landet där de bodde räckte inte till åt dem båda, på grund av deras boskapshjordar. 8 Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom.

Esaus släkt

9 Detta är Esaus fortsatta historia. Han blev stamfar till edomiterna i Seirs bergsbygd. 10 Och detta är namnen på Esaus söner*: Elifas, son till Esaus hustru Ada, och Reguel, son till Esaus hustru Basemat.

11 Elifas söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas. 12 Timna, som var bihustru till Elifas, Esaus son, födde Amalek* åt Elifas. Dessa var söner till Esaus hustru Ada.

13 Reguels söner var Nahat och Sera, Shamma och Missa. Dessa var söner till Esaus hustru Basemat.

14 Esaus hustru Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibon, födde åt Esau sönerna Jeush, Jalam och Kora.

15 Detta var stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas, Esaus förstföddes, söner var furstarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16 Kora, Gatam och Amalek. Dessa furstar härstammade från Elifas i Edoms land. De var söner till Ada.

17 Detta var Reguels, Esaus sons, söner: furstarna Nahat, Sera, Shamma och Missa. Dessa furstar härstammade från Reguel i Edom och var söner till Esaus hustru Basemat.

18 Detta var Esaus hustru Oholibamas söner: furstarna Jeush, Jalam och Kora. Dessa furstar härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru.

19 Dessa var Esaus söner och deras stamfurstar. Esau är densamme som Edom.

Seirs släkt

20 Detta var horén Seirs söner, landets tidigare invånare: Lotan, Shobal, Sibon, Ana, 21 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var horeernas stamfurstar, Seirs söner i Edoms land.

22 Lotans söner var Hori och Hemam, och Lotans syster var Timna.

23 Shobals söner var Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och Onam.

24 Sibons söner var Aja och Ana. Det var den Ana som fann de varma källorna* i öknen när han vaktade sin far Sibons åsnor.

25 Anas barn var Dishon och Oholibama, Anas dotter.

26 Dishons söner var Hemdan, Esban, Jitran och Keran.

27 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28 Dishans söner var Us och Aran.

29 Horeernas stamfurstar var Lotan, Shobal, Sibon, Ana, 30 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var horeernas stamfurstar i Seirs land, varje furste för sig.

Edoms kungar

31 Detta är de kungar som regerade i Edoms land innan någon kung regerade över israeliterna.

32 Beors son Bela var kung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.

33 När Bela dog blev Jobab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.

34 När Jobab dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom.

35 När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Det var han som slog midjaniterna på Moabs mark, och hans stad hette Avit.

36 När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom.

37 När Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden kung efter honom.

38 När Saul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom.

39 När Akbors son Baal-Hanan dog blev Hadar* kung efter honom. Hans stad hette Pagu och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred som var dotter till Me-Sahab.

40 Detta är namnen på Esaus stamfurstar efter deras släkter och orter: furstarna Timna, Alva, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mibsar, 43 Magdiel och Iram. Dessa var alltså Edoms furstar efter deras boplatser i landet de tog i besittning. Edom är densamme som Esau, edomiternas stamfar.


Fotnoter
36:2Ada, hetiten Elons dotter   Kallades enligt 26:34 också Basemat. Kanske används här namnet Ada (”smycke”) för att skilja henne från Abrahams sondotter Basemat (vers 3), som också bar namnet Mahalat (28:9 ).
36:10Esaus söner   Namnen förknippas med arabiska stammar öster och söder om israeliternas område.
36:12Amalek   Längre fram israeliternas arvfiende (se 2 Mos 17:8f , 5 Mos 25:17f , 1 Sam 15:2f ).
36:24de varma källorna   Annan översättning, enligt judisk tradition: ”mulåsnorna” (härdig korsning mellan åsna och häst, högt prisad under antiken, jfr 1 Kung 1:33 ).
36:39Hadar   Andra handskrifter: ”Hadad”.

Parallellställen
36:11 Mos 25:30.
36:21 Mos 26:34 28:9.
36:71 Mos 13:6.
36:81 Mos 32:3 Jos 24:4.
36:91 Krön 1:35f.
36:311 Krön 1:43f.