× 
 Från
 Till
 Metod

 

Från Adam till Noa

1 Adam, Set, Enosh,*

2 Kenan, Mahalalel, Jered,

3 Henok, Metushela, Lemek, 4 Noa.

Noas söner var* Sem, Ham och Jafet.

Jafets ättlingar

5 Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek och Tiras.

6 Gomers söner var Ashkenaz, Rifat och Togarma.

7 Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.

Hams ättlingar

8 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9 Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka.

Raamas söner var Saba och Dedan.

10 Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

11 Misrajim* blev far till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, 12 patroseerna, kasluheerna, som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna.

13 Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och Het, 14 dess-utom jebusiterna, amoreerna och gir-gasheerna, 15 hiveerna, arkeerna, sineerna, 16 arvadeerna, semareerna och hamateerna.

Sems ättlingar

17 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram, dessutom Us, Hul, Geter och Mesek.

18 Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far till Eber.

19 Åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg, för under hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan.

20 Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner.

24 Sem, Arpakshad, Shela,

25 Eber, Peleg, Regu,

26 Serug, Nahor, Tera,

27 Abram, alltså Abraham.

Abrahams barn genom Hagar

28 Abrahams söner var Isak och Ismael. 29 Detta är deras släkttavla:

Nebajot, Ismaels förstfödde, dessutom Kedar, Adbeel och Mibsam, 30 Mishma och Duma, Massa, Hadad och Tema, 31 Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Abrahams barn genom Ketura

32 De söner som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shua.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.

Abrahams barn genom Sara

34 Och Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.

Esaus ättlingar

35 Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Kora.

36 Elifas söner var Teman och Omar, Sefi och Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner var Nahat, Sera, Shamma och Missa.

Edomiterna

38 Seirs söner var Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39 Lotans söner var Hori och Homam. Lotans syster var Timna.
40 Shobals söner var Aljan, Manahat och Ebal, Shefi och Onam.

Sibons söner var Aja och Ana.

41 Anas son var Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.
42 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.*

Dishans söner var Us och Aran.

Edoms kungar

43 Dessa var de kungar som regerade i Edoms land innan det fanns någon kung i Israel:

Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

44 När Bela dog blev Jobab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Jobab dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom.

46 När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han slog midjaniterna på Moabs mark. Hans stad hette Avit.

47 När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom.

48 När Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden kung efter honom.

49 När Saul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom.

50 När Baal-Hanan dog blev Hadad kung efter honom. Hans stad hette Pai och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

51 När Hadad hade dött var dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet, 52 fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon, 53 fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar, 54 fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.


Inledning till boken
Krönikeböckerna, i grundtexten en enda bok, beskriver historien från Adam till slutet på den babyloniska fångenskapen år 539 f Kr. Författaren var en präst eller levit, enligt judisk tradition Esra under andra hälften av 400-talet f Kr (se not till 3:24). Skildringen sätter särskilt fokus på Jerusalems tempel och folkets gudstjänstliv, som höll på att återupprättas under Esras tid (jfr Neh 8-13, Mal 1-3). Boken kallas på grekiska Paralipómena (”det som utelämnats”), eftersom den kompletterar skildringen i 2 Sam och 1-2 Kung med material från andra antika källor, i likhet med hur Johannesevangeliet kompletterar de tidigare evangelierna.

Första Krönikeboken inleds med släktregister (1-9), särskilt för Davids kungaätt (kap 2-3) samt präster och leviter (kap 6 och 9). Därefter beskriver boken kung Davids tid (ca 1010-970 f Kr), både hans rike utifrån Andra Samuelsboken (10-21) och hans förberedelser för tempelbygget (22-29).

Fotnoter
1:1Adam etc   Kapitlet sammanfattar släkttavlor i 1 Mos 5, 10, 11, 25 och 36 (se noter i de kapitlen).
1:4Noas söner var   Dessa ord finns i Septuaginta men saknas i den hebreiska texten.
1:11Misrajim   Det hebreiska namnet för Egypten (jfr 1 Mos 10:6 med not).
1:42och Akan   Andra handskrifter: ”och Jaakan” (men jfr 1 Mos 36:27 ).

Parallellställen
1:11 Mos 5:3f.
1:41 Mos 9:18.
1:51 Mos 10:2f.
1:241 Mos 11:10f Luk 3:34f.
1:281 Mos 16:15 21:2f.
1:291 Mos 25:13f.
1:321 Mos 25:1f.
1:341 Mos 25:19f.
1:351 Mos 36:1f.