× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar

1 Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill*, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre*. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.* 6 Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

Var vakna

8 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9 Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. 10 Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. 11 Hans är makten i evighet. Amen.

Avslutning

12 Med hjälp av Silvanus*, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana* er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den.*

13 Församlingen i Babylon*, utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus*. 14 Hälsa varandra med kärlekens kyss*. Frid vare med er alla i Kristus.


Fotnoter
5:2så som Gud vill   Annan översättning: "på Guds sätt". Orden saknas i vissa handskrifter.
5:5äldre   Annan översättning: "äldste" (jfr 5:1 ).
5:5Ords 3:34 (Septuaginta).
5:12Silvanus   Även kallad Silas, en ansedd kristen profet som var både jude och romersk medborgare samt medarbetare till både Petrus och Paulus (Apg 15:40 ).
5:12förmana   Annan översättning: "uppmuntra".
5:12… nåd. Stå fasta i den   Annan översättning: "… nåd i vilken ni står fasta".
5:13Babylon   uppfattas vanligen som ett symboliskt namn för Rom, där Petrus befann sig under den senare delen av sitt liv.
5:13min son Markus   Markusevangeliets författare, som enligt traditionen var tolk för Petrus i Rom samt även medarbetare till Paulus (Apg 12:25 , Kol 4:10 , 2 Tim 4:11 ). Ordet "son" är andligt menat (jfr 2 Tim 2:1 ).
5:14kärlekens kyss   Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Jfr Luk 7:45 , 22:47f .

Parallellställen
5:1Rom 8:17f Tit 1:5.
5:2Joh 21:16 Apg 20:28 1 Tim 3:8.
5:32 Kor 1:24 Fil 3:17 Tit 2:7.
5:4Joh 10:11 1 Kor 9:25.
5:5Ef 5:21 Jak 4:6.
5:6Job 22:29 Jak 4:6 10.
5:7Ps 55:23 Matt 6:25.
5:8Luk 22:31 1 Tess 5:6.
5:9Ef 6:11 16 Jak 4:7.
5:101 Tess 2:12 1 Petr 1:6.
5:121 Tess 1:1.
5:13Apg 12:12.
5:14Rom 16:16.