× 
 Från
 Till
 Metod

 

Joahas kung i Juda

1 Folket i landet tog Joahas, Josias son, och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans far. 2 Han var tjugotre år när han blev kung, och han regerade tre månader * i Jerusalem.

3 Kungen av Egypten avsatte honom i Jerusalem och tvingade landet betala en skatt på hundra talenter silver och en talent guld.* 4 Och kungen av Egypten gjorde hans bror Eljakim till kung över Juda och Jerusalem och ändrade hans namn till Jojakim. Men Neko tog med sig hans bror Joahas och förde honom till Egypten.

Jojakim kung i Juda

5 Jojakim var tjugofem år när han blev kung, och han regerade elva år* i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herren sin Guds ögon. 6 Och Babels kung Nebukadnessar* drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde bort honom till Babel. 7 En del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar också till Babel, och han satte in dem i sitt palats i Babel.

8 Vad som mer finns att säga om Jojakim och om de avskyvärda ting han gjorde och vad som i övrigt blev funnet hos honom, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar. Hans son Jojakin blev kung efter honom.

Jojakin kung i Juda

9 Jojakin var arton* år när han blev kung, och han regerade tre månader* och tio dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.*

10 I början av nästa år lät kung Nebukadnessar hämta honom och förde honom till Babel tillsammans med de dyrbara kärlen i Herrens hus. Och han gjorde hans bror* Sidkia till kung över Juda och Jerusalem.

Sidkia blir den siste kungen i Juda

11 Sidkia var tjugoett år när han blev kung, och han regerade elva år* i Jerusalem. 12 Han gjorde det som var ont i Herren sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte under profeten Jeremia, som talade Herrens ord. 13 Och han gjorde uppror mot kung Nebukadnessar, som hade tagit en ed av honom vid Gud. Han var hårdnackad och förhärdade sitt hjärta, så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud.

Jerusalems fall

14 Också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De följde hednafolkens alla avskyvärda seder och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. 15Herren, deras fäders Gud, sände sina budskap* till dem gång på gång genom sina sändebud, för han hade medlidande med sitt folk och sin boning. 16 Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord och hånade hans profeter tills Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot.

17 Då sände han emot dem kaldeernas* kung, som dödade deras unga män med svärd i deras helgedom och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt gavs i hans hand. 18 Och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, liksom de skatter som tillhörde kungen och hans förnämsta män, allt förde han till Babel. 19 De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de i eld och förstörde alla dyrbara föremål. 20 Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner tills perserna kom till makten. 21Herrens ord genom Jeremias mun* skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater – så länge det låg öde hade det sabbat – till dess att sjuttio år hade gått.

22 För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, hände det i den persiske kungen Koreshs första regeringsår* att Herren påverkade perserkungen Koreshs sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes: 23 ”Så säger Koresh, kung av Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom.”


Fotnoter
36:1fJoahas … tre månader   År 609 f Kr. Joahas betyder ”Herren griper”. Se även 2 Kung 23:31f .
36:3hundra talenter silver och en talent guld   Ca 3 ton silver och 30 kg guld.
36:5Jojakim … elva år   År 609-598 f Kr. Jojakim betyder ”Herren ska upprätta”. Se även 2 Kung 23:34f . Föraktade Herrens ord (Jer 26, 36) och kritiserades av Jeremia (Jer 22:13f ).
36:6Nebukadnessar   Regerade i Babel 605-562 f Kr. Förde krig mot Egypten och byggde med Guds hjälp (Jer 27:6f ) upp Babel till en världsmakt (se Dan 1- 4). Besegrade farao Neko 605 f Kr. Efter Jojakims uppror ca 601 f Kr (2 Kung 24:1f ) intog han Jerusalem 597 f Kr.
36:9arton   Andra handskrifter: ”åtta” (men jfr 2 Kung 24:8 ).
36:9Jojakin … tre månader   December 598 till mars 597 f Kr, under belägringen (2 Kung 24:10 ). Jojakin betyder ”Herren ska grunda”. Juridisk förfader till Jesus (Matt 1:11 ). Se 2 Kung 25:27f .
36:9hämta honom   Förutom kungen förde babylonierna också bort ett ledande skikt om ca 10 000 män (2 Kung 24:14 ). Hesekiel profeterade för dem i Babel från 593 f Kr. Se även Jer 24 och 29.
36:10bror   Egentligen farbror (jfr 2 Kung 24:17 ). Ordet används i en allmännare betydelse ”släkting”.
36:11Sidkia … elva år   Ca 597-587 f Kr. Sidkia betyder ”Herren är min rättfärdighet”. Se även 2 Kung 24:18f . Rådfrågade profeten Jeremia (Jer 21, 37-38) men lyssnade inte (32:3 , 37:2 ).
36:15sände sina budskap   Särskilt genom Jeremia (Jer 2- 25) och Hesekiel (Hes 4- 24).
36:17kaldeerna   Arameiskt folk som tog över Babel. Deras härjningar under Nebukadnessar förutsades av profeten Habackuck (Hab 1:6f ). Händelserna kring Jerusalems fall skildras i Jer 34- 39 och bearbetas i Klagovisorna som troligen skrevs strax efteråt.
36:21Herrens ord genom Jeremias mun   Se Jer 25:12 , 29:10 .
36:22Koreshs första regeringsår   539 f Kr. Se Esra 1:1f med not.

Parallellställen
36:12 Kung 23:30f.
36:62 Kung 24:1f.
36:7Esra 1:7 Dan 1:2.
36:82 Kung 24:5f.
36:112 Kung 24:18f Jer 37:1f 52:1f.
36:13Hes 17:13f.
36:172 Kung 25:1f.
36:213 Mos 26:34f Jer 25:12 29:10 Dan 9:2.
36:225 Mos 21:15f Esra 1:1f Jes 44:28.