× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hiskias sjukdom

1 Vid den tiden* blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: ”Så säger Herren: Se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna.” 2 Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: 3 ”O, Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon.” Och Hiskia grät mycket.

4 Innan Jesaja hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom. Han sade: 5 ”Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk*. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens hus. 6 Jag ska lägga femton år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull.” 7 Jesaja sade: ”Hämta en fikonkaka.” Då hämtade man en fikonkaka och lade den på bölden, och han blev frisk.

8 Och Hiskia sade till Jesaja: ”Vad är tecknet på att Herren ska göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp till Herrens hus?” 9 Jesaja svarade: ”Detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt: Ska skuggan gå tio steg framåt eller ska den gå tio steg tillbaka?” 10 Hiskia sade: ”Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt den i stället gå tio steg tillbaka.” 11 Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan gå tillbaka de tio steg som den redan hade gått på Ahas trappa*.

Sändebud kommer från Babel

12 Vid den tiden sände Babels kung Merodak-Baladan*, Baladans son, brev och en gåva till Hiskia, för han hade fått höra att Hiskia varit sjuk. 13 När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller något annat i hans ägo som han inte visade dem.

14 Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom: ”Vad sade de där männen? Varifrån kom de till dig?” Hiskia svarade: ”De kom från ett avlägset land, från Babel.” 15 Jesaja frågade: ”Vad har de sett i ditt hus?” Hiskia svarade: ”De fick se allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte låtit dem se.”

16 Då sade Jesaja till Hiskia: ”Hör Herrens ord: 17 Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. 18 Och man ska ta några av de söner* som ska utgå från dig och som du kommer att föda, och de ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats.” 19 Hiskia sade till Jesaja: ”Det är ett gott Herrens ord du har talat.” Han tänkte: ”Det blir ju fred och trygghet under min livstid.”

20 Vad som mer finns att säga om Hiskia och alla hans bedrifter, om hur han anlade dammen och vattenledningen* och ledde vatten in i staden, det är skrivet i Juda kungars krönika. 21 Hiskia gick till vila hos sina fäder och hans son Manasse blev kung efter honom.


Fotnoter
20:1Vid den tiden   Ca år 702-701 f Kr (jfr 2 Kung 18:2 , 13, 20:6 ), någon gång före Sanheribs belägring (jfr vers 6).
20:5göra dig frisk   Se Jes 38:9f för en sång av Hiskia efter hans tillfrisknande.
20:11Ahas trappa   Kanske en sorts solur (känt från Egypten redan på Moses tid).
20:12Merodak-Baladan   Kaldeisk stamledare som var kung i Babel ca 722-710 f Kr. Avsattes av assyriern Sargon II men gjorde sedan uppror igen vid Sargons död 705 f Kr (se not till Jes 21:9 ), troligen i samordning med Hiskia (2 Kung 18:7 ).
20:18söner   Ättlingar till kungahuset, t ex Daniel, fördes till Babel 605 f Kr (Dan 1:3 ).
20:20dammen och vattenledningen   Hiskia ledde in Gihonkällans vatten (2 Krön 32:30 ) till Siloamdammen (Joh 9:7 ) genom en 0,5 km lång tunnel som kan besökas än i dag. En bevarad inskription i tunneln beskriver hur de två grävarlagen möttes halvvägs. Jfr Jes 22:9f .

Parallellställen
20:12 Sam 17:23 2 Krön 32:24f Jes 38:1f.
20:2Ps 30:3.
20:52 Mos 3:7 2 Kung 19:20 Ps 39:13 Apg 7:34.
20:62 Kung 19:34 Ps 61:7.
20:7Jes 38:21.
20:8Jes 7:11.
20:122 Krön 20:12 Jes 39:1f.
20:172 Kung 24:13f 25:13f Jer 52:17f.
20:182 Kung 24:12 2 Krön 31:11 Dan 1:3f.