× 
 Från
 Till
 Metod

 

Manasse blir kung i Juda

1 Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år* i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba*. 2 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. 3 Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans far Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Ashera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara 4 Han byggde altaren i Herrens hus, det hus om vilket Herren hade sagt: ”I Jerusalem vill jag fästa mitt namn.” 5 Han byggde altaren åt himlens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens hus. 6 Han lät sin son gå genom eld, utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon så att han väckte hans vrede.

7 Den avgudabild av Asheran som han gjort ställde han in i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: ”I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. 8 Jag ska inte mer låta Israel vandra bort som flykting från det land jag har gett deras fäder, om de bara håller fast vid och följer allt jag befallt dem efter hela den lag som min tjänare Mose har gett dem.” 9 Men folket lyssnade inte. Och Manasse förledde Israels barn, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade utrotat för dem.

10 Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: 11 ”Manasse, Juda kung, har begått dessa avskyvärda synder. Han har gjort mer ont än amoreerna före honom, och med sina eländiga avgudar har han fått också Juda att synda. 12 Därför säger Herren, Israels Gud: Jag ska låta en sådan olycka drabba Jerusalem och Juda att det ska eka i båda öronen på var och en som får höra det. 13 Över Jerusalem ska jag sträcka ut det mätsnöre som jag använde på Samaria och det sänklod som jag använde på Ahabs släkt. Jag ska skölja Jerusalem rent, som när man sköljer ett fat och sedan vänder det upp och ner när man har sköljt det. 14 Jag ska förkasta den rest som är kvar av min arvedel och ge dem i deras fienders hand. De ska bli ett rov och ett byte för alla sina fiender, 15 därför att de har gjort det som är ont i mina ögon och väckt min vrede från den dag då deras fäder drog ut ur Egypten ända till denna dag.” 16 Dessutom spillde Manasse så mycket oskyldigt blod att det uppfyllde Jerusalem från den ena änden till den andra, detta förutom den synd som han förledde Juda med så att de gjorde det som var ont i Herrens ögon.

17 Vad som mer finns att säga om Manasse och om allt det han gjorde och om den synd han begick, det är skrivet i Juda kungars krönika. 18 Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Hans son Amon blev kung efter honom.

Amon blir kung i Juda

19 Amon var tjugotvå år när han blev kung, och han regerade två år* i Jerusalem. Hans mor hette Meshullemet. Hon var dotter till Harus från Jotba. 20 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans far Manasse hade gjort. 21 Amon vandrade i allt på samma väg som sin far och han tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans far hade tjänat. 22 Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg.

23 Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. 24 Men folket i landet dödade alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom.

25 Vad som mer finns att säga om Amon och om vad han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika. 26 Man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård. Hans son Josia blev kung efter honom.


Fotnoter
21:1Manasse … femtiofem år   Ca 697-642 f Kr, samregent med sin far Hiskia till 687 f Kr. Manasse betyder ”får att glömma” (jfr 1 Mos 41:51 ). Enligt assyriska dokument sände han tribut och byggmaterial. Efter en tids fångenskap i Babel omvände han sig (se 2 Krön 33:11f ).
21:1Hefsi-Ba   Betyder ”min glädje är i henne”. Namnet används om det återupprättade Sion i Jes 62:4 .
21:19Amon … två år   Ca 642-640 f Kr. Amon betyder ”betrodd” eller ”hantverkare” och var också ett egyptiskt gudanamn (Jer 46:25 ). Se även 2 Krön 33:21f .

Parallellställen
21:12 Krön 33:1f.
21:22 Kung 16:3.
21:31 Kung 16:32f 2 Kung 17:16 18:4 23:5.
21:45 Mos 12:5 1 Kung 8:29 9:3 2 Krön 7:12.
21:51 Kung 7:12 2 Kung 23:12.
21:63 Mos 18:21 19:26 20:2 27 5 Mos 18:10f 1 Sam 28:9 Jer 32:35.
21:72 Sam 7:10 13 1 Kung 8:29 9:3 Ps 132:13.
21:112 Kung 24:3 Jer 15:4.
21:121 Sam 3:11 Jer 19:3.
21:132 Kung 10:11 17 17:6 23 Jes 34:11 Klag 2:8 Amos 7:8.
21:162 Kung 24:3f.
21:192 Krön 33:21f.
21:232 Kung 12:20 14:19 15:10.