× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds löfte om befrielse

1 Men Herren sade till Mose: ”Nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem, och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land.”

2 Och Gud sade till Mose: ”Jag är Herren. 3 För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige*, men under mitt namn*Herren gjorde jag mig inte känd för dem. 4 Jag upprättade också mitt förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar. 5 Och jag har nu hört Israels barn sucka över att egyptierna håller dem som slavar, och jag har kommit ihåg mitt förbund.

6 Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri, och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. 7 Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud, som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. 8 Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det som arvedel. Jag är Herren.” 9 Allt detta talade Mose till Israels barn, men de lyssnade inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet.

10 Därefter sade Herren till Mose: 11 ”Gå och säg till farao, kungen av Egypten, att han släpper Israels barn från sitt land.” 12 Men Mose talade inför Herren och sade: ”Israels barn lyssnar ju inte på mig. Hur skulle då farao vilja lyssna på mig, jag som har oomskurna läppar*?” 13 Men Herren talade till Mose och Aron och befallde dem att säga till Israels barn och till farao, kungen av Egypten, att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.

Moses och Arons släkttavla

14 Detta var huvudmännen för deras familjer:

Söner till Ruben, Israels förstfödde, var Henok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa var Rubens släkter.

15 Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, den kananeiska kvinnans son. Dessa var Simeons släkter.

16 Och detta är namnen på Levis söner enligt deras födelseordning: Gershon, Kehat och Merari. Levi blev 137 år.

17 Gershons söner var Libni och Shimei efter deras släkter.

18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Kehat blev 133 år.

19 Meraris söner var Mahli och Mushi. Dessa var leviternas släkter enligt deras födelseordning.

20 Amram tog sin fars syster Jokebed till hustru, och hon födde Aron och Mose. Amram blev 137 år.

21 Jishars söner var Kora, Nefeg och Sikri.

22 Ussiels söner var Mishael, Elsafan och Sitri.

23 Aron tog till hustru Amminadabs dotter Elisheba, syster till Nahshon, och hon födde Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

24 Koras söner var Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa var koraiternas släkter.

25 Eleasar, Arons son, tog en av Putiels döttrar till hustru, och hon födde Pinehas.

Dessa var huvudmännen för leviternas familjer efter deras släkter.

26 Det var till denne Aron och denne Mose som Herren hade sagt: ”För ut Israels barn ur Egyptens land efter deras häravdelningar.” 27 Och det var de som talade med farao, kungen av Egypten, om att föra Israels barn ut ur Egypten.

Guds befallning till Mose och Aron

28 Och Herren talade till Mose i Egyptens land. 29Herren sade till honom: ”Jag är Herren. Säg till farao, kungen av Egypten, allt som jag säger till dig.” 30 Men Mose sade inför Herren: ”Se, jag har oomskurna läppar. Hur skulle farao vilja lyssna på mig?”


Fotnoter
6:3Gud den Allsmäktig   e Hebr. El Shaddaí (se 1 Mos 17:1 med not).
6:3under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för de   m Patriarkerna tycks ha använt namnet JHVH eller HERREN (se t ex 1 Mos 13:4 , 14:22 ), men utan den djupare insikt i namnets innebörd som uppenbaras i 2 Mos 3:14 .
6:12har oomskurna läppar   Dvs har problem med att tala. Septuaginta: ”är inte vältalig”.

Parallellställen
6:12 Mos 3:19f 7:4f 11:1 12:33.
6:31 Mos 17:1 26:24 35:11 Jer 16:21.
6:41 Mos 12:7 15:18 17:8 26:3 28:4
6:52 Mos 2:24f.
6:62 Mos 13:3 14 20:2 5 Mos 26:8.
6:8Hes 20:5f.
6:122 Mos 4:10.
6:141 Mos 46:8f 4 Mos 26:5f 1 Krön 5:1f.
6:164 Mos 3:17f 26:57f 1 Krön 6:1f 23:6f.
6:234 Mos 3:1f.
6:26Apg 7:36.