× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den andra folkräkningen

1 Efter hemsökelsen sade Herren till Mose och till Eleasar, prästen Arons son: 2 ”Räkna antalet av Israels barn, hela församlingen, de män som är tjugo år eller äldre, efter deras familjer, alla i Israel som kan göra krigstjänst.” 3 Mose och prästen Eleasar talade då till dem på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sade: 4 ”Räkna dem som är tjugo år eller äldre”, enligt vad Herren hade befallt Mose.

Dessa var de israeliter som drog ut ur Egyptens land:


5 Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn var:

Av Henok henokiternas släkt,

av Pallu palluiternas släkt,

6 av Hesron hesroniternas släkt,

av Karmi karmiternas släkt.

7 Dessa var rubeniternas släkter. De mönstrade var 43 730.


8 Pallus söner var Eliab. 9 Eliabs söner var Nemuel, Datan och Abiram. Det var den Datan och den Abiram, båda utvalda från församlingen, som gjorde uppror mot Mose och Aron tillsammans med gruppen kring Kora när dessa gjorde uppror mot Herren. 10 Då öppnade jorden sitt gap och slukade dem tillsammans med Kora, och hans grupp omkom genom att elden förtärde de 250 männen, och de blev ett varnande exempel. 11 Men Koras söner omkom inte.


12 Simeons barn, efter deras släkter, var:

Av Nemuel nemueliternas släkt,

av Jamin jaminiternas släkt,

av Jakin jakiniternas släkt,

13 av Sera seraiternas släkt,

av Saul sauliternas släkt.

14 Dessa var simeoniternas släkter, 22 200.


15 Gads barn, efter deras släkter, var:

Av Sefon sefoniternas släkt,

av Haggi haggiternas släkt,

av Shuni shuniternas släkt,

16 av Osni osniternas släkt,

av Eri eriternas släkt,

17 av Arod aroditernas släkt,

av Areli areliternas släkt.

18 Dessa var Gads barns släkter. De mönstrade var 40 500.


19 Judas söner var Er och Onan, men Er och Onan dog i Kanaans land.

20 Juda barn, efter deras släkter, var:

Av Shela shelaiternas släkt,

av Peres peresiternas släkt,

av Sera seraiternas släkt.

21 Peres barn var:

Av Hesron hesroniternas släkt,

av Hamul hamuliternas släkt.

22 Dessa var Juda släkter. De mönstrade var 76 500.


23 Isaskars barn, efter deras släkter, var:

Av Tola tolaiternas släkt,

av Puva puniternas släkt,

24 av Jashub jashubiternas släkt,

av Simron simroniternas släkt.

25 Dessa var Isaskars släkter. De mönstrade var 64 300.


26 Sebulons barn, efter deras släkter, var:

Av Sered serediternas släkt,

av Elon eloniternas släkt,

av Jaleel jaleeliternas släkt.

27 Dessa var sebuloniternas släkter. De mönstrade var 60 500.


28 Josefs barn, efter deras släkter, var Manasse och Efraim.

29 Manasses barn var:

Av Makir makiriternas släkt. Och Makir blev far till Gilead.

Av Gilead kom gileaditernas släkt.

30 Dessa var Gileads barn:

Av Ieser ieseriternas släkt,

av Helek helekiternas släkt,

31 av Asriel asrieliternas släkt,

av Sikem sikemiternas släkt,

32 av Shemida shemidaiternas släkt,

av Hefer heferiternas släkt.


33 Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner utan endast döttrar. Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34 Dessa var Manasses släkter. De mönstrade var 52 700.


35 Dessa var Efraims barn, efter deras släkter:

Av Shutela shutelaiternas släkt,

av Beker bekeriternas släkt,

av Tahan tahaniternas släkt.

36 Shutelas barn var:

Av Eran eraniternas släkt.

37 Dessa var Efraims barns släkter. De mönstrade var 32 500. Dessa var Josefs barn, efter deras släkter.


38 Benjamins barn, efter deras släkter, var:

Av Bela belaiternas släkt,

av Ashbel ashbeliternas släkt,

av Ahiram ahiramiternas släkt,

39 av Shufam* shufamiternas släkt,

av Hufam hufamiternas släkt.

40 Belas söner var Ard och Naaman:

av Ard* arditernas släkt,

av Naaman naamiternas släkt.

41 Dessa var Benjamins barn, efter deras släkter. De mönstrade var 45 600.


42 Dessa var Dans barn, efter deras släkter:

Av Shuham shuhamiternas släkt.

Dessa var Dans släkter efter deras släkter.

43 Suhamiternas släkter som mönstrades var 64 400.


44 Ashers barn, efter deras släkter, var:

Av Jimna jimnaiternas släkt,

av Jisvi jisviternas släkt,

av Beria beriaiternas släkt.

45 Av Berias barn:

Av Heber heberiternas släkt,

av Malkiel malkieliternas släkt.

46 Ashers dotter hette Sera.

47 Dessa var Ashers barns släkter. De mönstrade var 53 400.


48 Naftali barn, efter deras släkter, var:

Av Jaseel jaseeliternas släkt,

av Guni guniternas släkt,

49 av Jeser jeseriternas släkt,

av Shillem shillemiternas släkt.

50 Dessa var Naftalis släkter efter deras släkter. De mönstrade var 45 400.


51 Dessa var de mönstrade av Israels barn, 601 730.


52Herren talade till Mose. Han sade: 53 ”Åt dessa ska landet utskiftas till arvedel, efter antalet namn. 54 Åt en större stam ska du ge en större arvedel och åt en mindre stam en mindre arvedel. Varje stam ska få sin arvedel efter antalet av dem som mönstrats. 55 Men landet ska utskiftas genom lottkastning. Efter namnen på sina fädernestammar ska de få sina arvedelar. 56 Efter lottens utslag ska varje stam, större eller mindre, få sin arvedel.”

57 Dessa var de av Levi stam som mönstrades efter sina släkter:


Av Gershon gershoniternas släkt,

av Kehat kehatiternas släkt,

av Merari merariternas släkt.

58 Dessa var leviternas släkter:

libniternas släkt,

hebroniternas släkt,

mahliternas släkt,

mushiternas släkt,

koraiternas släkt.


Och Kehat var far* till Amram. 59 Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Hon födde åt Amram: Aron, Mose och deras syster Mirjam. 60 Åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 61 Men Nadab och Abihu dog när de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte.

62 De mönstrade var 23 000, alla av manligt kön som var en månad gamla eller äldre. De hade inte blivit mönstrade bland Israels barn, eftersom de inte hade fått någon arvedel bland Israels barn.

63 Dessa var de som mönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. 64 Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade mönstrats av Mose och prästen Aron när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, 65 för om dem hade Herren sagt: ”De ska dö i öknen.” Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.


Fotnoter
26:39Shufam   Andra handskrifter: ”Shefufam”.
26:40av Ard   Orden saknas i den masoretiska texten men återfinns i Septuaginta och Peshitta.
26:58far   På hebreiska används ”far” ibland i betydelsen ”förfader” (jfr ”dotter” i vers 59).

Parallellställen
26:24 Mos 1:2f.
26:94 Mos 16:1f Ps 106:17f.
26:191 Mos 38:7f 46:12.
26:29Jos 17:1f.
26:334 Mos 27:1f 36:2f Jos 17:3.
26:512 Mos 12:37 4 Mos 2:32.
26:544 Mos 33:54.
26:572 Mos 6:16f 4 Mos 3:17f.
26:592 Mos 6:20.
26:613 Mos 10:1f 16:1 4 Mos 3:4 1 Krön 24:2.
26:644 Mos 1:18.
26:654 Mos 14:29f 32:10f 1 Kor 10:5.