× 
 Från
 Till
 Metod

 

Absalom planerar för uppror

1 En tid därefter skaffade Absalom sig en vagn* och hästar och femtio man som sprang framför honom. 2 Tidigt varje morgon brukade Absalom ställa sig vid vägen som ledde till porten, och så ofta någon var på väg till kungen för att få en rättssak avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade: ”Från vilken stad är du?” När han svarade: ”Din tjänare är från den och den av Israels stammar”, 3 sade Absalom till honom: ”Din sak är både god och rätt, men du har ingen som lyssnar på dig hos kungen.” 4 Absalom tillade: ”Tänk om jag var satt till domare i landet! Då kunde alla som har någon rättssak eller tvist komma till mig, och jag skulle ge dem rättvisa.” 5 Och när någon kom fram och ville falla ner för honom, räckte han ut handen och tog tag i honom och kysste honom. 6 Så gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så stal Absalom israeliternas hjärta.

7 När fyra* år hade gått sade Absalom till kungen: ”Låt mig gå till Hebron* och uppfylla mitt löfte som jag gett åt Herren. 8 Din tjänare gav nämligen ett löfte när jag bodde i Geshur i Aram: Om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem ska jag tjäna Herren.” 9 Kungen sade till honom: ”Gå i frid.” Då bröt han upp och begav sig till Hebron.

10 Men Absalom sände i hemlighet ut budbärare till Israels alla stammar och lät säga: ”När ni hör basunen ljuda ska ni säga: Nu är Absalom kung i Hebron!” 11 Tvåhundra män från Jerusalem hade följt med Absalom. De hade blivit inbjudna och följde med i god tro helt ovetande. 12 Medan Absalom offrade slaktoffer* sände han bud och lät hämta giloniten Ahitofel*, Davids rådgivare, från hans stad Gilo.

Sammansvärjningen växte i styrka och allt fler bland folket gick över till Absalom.

David flyr

13 En budbärare kom till David och sade: ”Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom.” 14 Då sade David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem: ”Kom, vi måste fly! Annars finns ingen räddning för oss undan Absalom.* Skynda er i väg! Han kan plötsligt komma över oss och dra olycka över oss och slå staden med svärd.” 15 Kungens tjänare svarade kungen: ”Vad än vår herre kungen beslutar är vi dina lydiga tjänare.” 16 Och kungen gav sig i väg och hela hans hushåll följde med honom. Men kungen lämnade kvar tio av sina bihustrur för att se efter huset. 17 När kungen drog ut följde hela folket efter honom. Men de stannade vid det sista huset. 18 Alla hans tjänare och alla kereteerna och peleteerna drog förbi honom. Och alla de sexhundra gatiterna* som hade följt med honom från Gat gick förbi framför kungen.

19 Då sade kungen till gatiten Ittaj: ”Varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos kungen. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt land. 20 Du kom i går, skulle jag då i dag låta dig irra omkring med oss när jag nu ger mig av, vart det nu bär hän? Vänd tillbaka och ta dina bröder med dig. Nåd och sanning vare med dig.” 21 Men Ittaj svarade kungen: ”Så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever: Där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara, i liv eller död.” 22 Då sade David till Ittaj: ”Kom då och gå med oss.” Och gatiten Ittaj följde då med tillsammmans med alla sina män och alla barn som han hade med sig. 23 Hela landet grät högljutt när folket drog fram. När kungen gick över Kidrondalen* följde allt folket med och tog vägen mot öknen.

24 Där var också Sadok* tillsammans med alla leviterna, och de bar Guds förbundsark. Men de satte ner Guds ark tills allt folket hade hunnit gå ut ur staden och Ebjatar kommit dit upp. 25 Då sade kungen till Sadok: ”Bär tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon ska han föra mig tillbaka så att jag får se honom och hans boning igen. 26 Men om han säger: Jag har inte behag till dig – se, här är jag, han kan göra med mig vad han finner för gott.” 27 Kungen sade vidare till prästen Sadok: ”Är du inte en siare? Vänd tillbaka till staden i frid, tillsammans med era båda söner – din son Ahimaas och Ebjatars son Jonatan. 28 Jag tänker dröja vid vadställena i öknen tills det kommer bud från er med underrättelser till mig.” 29 Då återförde Sadok och Ebjatar Guds ark till Jerusalem och de stannade där.

30 Men David gick gråtande uppför Olivberget med täckt huvud och bara fötter. Allt folket som följde honom täckte också över sina huvuden och gick upp under gråt. 31 När det berättades för David att Ahitofel var med bland de sammansvurna hos Absalom, sade David: ”Herre, förvandla Ahitofels råd till dårskap.”

Hushaj blir Davids spejare

32 David kom upp på bergstoppen där han ville tillbe Gud. Då kom arkiten Hushaj mot honom med sönderrivna kläder och med jord på huvudet*. 33 David sade till honom: ”Följer du med mig blir du bara till besvär för mig. 34 Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: ’Jag vill vara din tjänare, o konung. Jag var din fars tjänare förut, men nu vill jag vara din tjänare’, då kan du göra Ahitofels råd om intet. 35 Där har du också prästerna Sadok och Ebjatar. Allt du får höra från kungens hus ska du berätta för prästerna Sadok och Ebjatar.

36 Deras två söner är med dem där, Sadok har Ahimaas och Ebjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända bud till mig om allt ni får höra.” 37 Och Hushaj, Davids vän, kom in i staden när Absalom drog in i Jerusalem.


Fotnoter
15:1vagn   En tvåhjulig, dekorerad vagn var en maktsymbol (jfr 1 Mos 41:43 , 1 Kung 10:29 ).
15:7Hebron   Patriarkernas ort (1 Mos 35:27 , 37:14 ) där David hade blivit erkänd som kung (5:3 ).
15:7fyra   Så Septuaginta, Peshitta och Vulgata. Hebreiska texten: ”fyrtio”.
15:12slaktoffer   Troligen gemenskapsoffer (3 Mos 7:11f ), där huvuddelen av köttet åts av offerföljet vid en efterföljande offerfest (jfr t ex 5 Mos 27:7 , 1 Sam 9:12f , 1 Kung 3:15 ).
15:12Ahitofel   Troligen farfar till Davids älsklingshustru Bat-Seba (11:3 , 23:34 ).
15:14fly … undan Absalom   Vid denna tid kan David ha skrivit Ps 3.
15:18gatiterna   Kämpar från filisteiska Gat där David hade vistats en tid (1 Sam 27:2f ).
15:23Kidrondalen   En bäckravin som utgjorde Jerusalems östra gräns mot Olivberget. Här gick Jesus över tusen år senare mot Getsemane (Joh 18:1 ).
15:24Sadok   Betyder ”rättfärdig”, Davids och Salomos överstepräst (1 Kung 1:8 , 1 Krön 24:3 ).
15:32med sönderrivna kläder och med jord på huvudet   Uttryck för sorg (jfr t ex Est 4:1 ).

Parallellställen
15:11 Kung 1:5.
15:81 Mos 28:20f 2 Sam 13:37f.
15:121 Krön 27:33.
15:142 Sam 12:11 Ps 3:1f.
15:182 Sam 8:18.
15:21Rut 1:16f.
15:232 Krön 29:16 Joh 18:1.
15:25Ps 27:4.
15:261 Sam 3:18 2 Sam 10:12.
15:271 Sam 9:9 2 Sam 17:16f.
15:302 Sam 19:4 Est 6:12 Jer 14:3f.
15:31Job 5:12.
15:342 Sam 17:6f.