× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, Silvanus* och Timoteus*. Till Tessalonikes församling som lever i Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

När Herren Jesus kommer

3 Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. 4 Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5 Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för.

6 Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er 7 och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte* och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.

11 Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. 12 Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.


Inledning till boken
Andra Tessalonikerbrevet är skrivet av aposteln Paulus, troligen strax efter Första Tessalonikerbrevet under tiden i Korint i början av 50-talet e Kr (Apg 18:11), för att rätta till vissa missförstånd kring Kristi återkomst och den yttersta tiden.


Fotnoter
1:1Silvanus   En ansedd judekristen profet (Apg 15:22f ) som hade varit med Paulus i Tessalonike (Apg 17:4f ).
1:1Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f , Fil 2:19f , 1-2 Tim).
1:9fördärv, skilda från Herrens ansikte   Annan översättning: "fördärv från Herrens ansikte".

Parallellställen
1:11 Tess 1:1.
1:31 Tess 1:2f 2 Tess 2:13.
1:41 Tess 2:14 19.
1:5Matt 5:11f Fil 1:28.
1:6Rom 2:6f Kol 3:24f.
1:7Matt 25:31.
1:8Jes 66:15 Dan 7:9 2 Petr 3:7.
1:9Matt 25:41.
1:101 Tess 3:13 Kol 3:4.
1:11Fil 2:13 1 Tess 2:12.
1:12Mal 1:11 Joh 17:10.