× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 När Bileam såg att det behagade Herren att välsigna Israel, gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken*, utan vände sig mot öknen. 2 Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom. 3 Då framförde han detta budskap:


”Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen
med det slutna ögat*,
4 så säger han som hör Guds ord,
han som skådar syner
från den Allsmäktige,
han som faller ner
och får sina ögon öppnade.
5 Hur sköna är inte dina tält, o Jakob,
dina boningar, o Israel!
6 Likt dalar utbreder de sig,
likt trädgårdar vid en ström,
likt aloeträd* planterade
av Herren,
likt cedrar vid vatten.
7 Vatten flödar ur hans ämbar,
hans sådd blir rikligen vattnad.
Större än Agag*
ska hans kung vara,
upphöjt är hans kungadöme.
8 Gud förde honom ut ur Egypten.
Hans styrka är som vildoxens.
Han ska sluka hednafolken,
hans fiender.
Han ska krossa deras ben,
med sina pilar genomborra dem.

9 Han har lagt sig ner,

han vilar som ett lejon,
som en lejonhona,
vem vågar oroa honom?
Välsignad är den
som välsignar dig,
förbannad är den
som förbannar dig!”

10 Då upptändes Balaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Han sade till Bileam: ”Jag kallade hit dig för att förbanna mina fiender, men se, du har välsignat dem rikligt tre gånger. 11 Ge dig nu av hem igen! Jag sade att jag skulle visa dig stor ära, men se, Herren har hindrat att du skulle bli ärad.” 12 Bileam svarade Balak: ”Sade jag inte till sändebuden som du skickade till mig: 13 Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som ryms i hans palats, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala.

Bileams fjärde profetia

14 Se, jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i kommande dagar.” 15 Och han framförde detta budskap:


”Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen
med det slutna ögat,
16 så säger han som hör Guds ord
och har kunskap från den Högste.
Han ser syner
från den Allsmäktige
när han faller ner
och får sina ögon öppnade.
17 Jag ser honom, men inte nu,
jag skådar honom,
men inte nära.
En stjärna stiger fram* ur Jakob,
en spira höjer sig ur Israel.
Den krossar Moabs tinningar
och slår ner alla söner till Set.
18 Han ska få till besittning
Edom och Seir, sina fiender.
Och Israel ska göra mäktiga ting.
19 Ur Jakob ska en härskare komma,
och de överlevande
ska han utrota ur staden.”

20 Han fick se Amalek. Då framförde han detta budskap:


”Den förste bland hednafolken
är Amalek,
men slutet för honom
blir undergång.”

21 Han fick se keniterna*. Då framförde han detta budskap:


”Säker är din boning,
lagt på klippan är ditt näste.
22 Likväl ska Kain skövlas*
när Assur för dig bort
i fångenskap.”

23 Och han framförde detta budskap:
”O, vem kan bli vid liv
när Gud låter detta ske?
24 Skepp ska komma
från kitteernas kust,*
de ska kuva Assur och kuva Eber.
Men också de ska drabbas
av undergång.”

25 Sedan stod Bileam upp och vände tillbaka hem. Också Balak for sin väg.


Fotnoter
24:1spåtecken   Septuaginta och Bileamsinskriptionen i Deir Alla (se not till 22:5 ) antyder att Bileam tolkade sina spåtecken utifrån fåglars flygmönster.
24:3slutna ögat   Annan översättning: ”öppna ögat” (även ###buildFootNoteLink2, bok i saknas!).
24:6aloeträd   Växer i Afrika, liksom Israel omplanterades från Egypten till Kanaans land.
24:7Större än Agag   Amaleks kung som senare besegrades av Israels kung Saul (1 Sam 15:8f ).
24:17En stjärna stiger fram   Profetia om Messias (jfr Matt 2:2f ). Spiran stod för kungamakt (Ps 2:9 , 45:7 , 110:2 ).
24:21keniterna   Ökennomader med god kontakt med israeliterna (Dom 1:16 , 4:11 , 1 Sam 15:6 ).
24:22skövlas   Annan översättning: ”brännas”.
24:24kitteernas kust   Cypern eller andra medelhavsöar (1 Mos 10:4 , Jes 23:1 ).

Parallellställen
24:14 Mos 23:3 15.
24:71 Sam 15:8 Jes 58:11.
24:84 Mos 23:22.
24:91 Mos 49:9 4 Mos 23:24.
24:134 Mos 22:18 38.
24:172 Sam 8:2 Jer 48:45.
24:182 Sam 8:14 Ob v 18.
24:202 Mos 17:8f 1 Sam 15:7.