× 
 Från
 Till
 Metod

 

Anden utgjuts på pingstdagen

1 När pingstdagen* kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien*, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter*, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!" 12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan det här betyda?"

13 Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla på sött vin."

Petrus pingstpredikan

14 Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: "Judiska män och Jerusalems alla invånare! Detta ska ni veta, lyssna till mina ord: 15 Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen *på morgonen! 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17Och det ska ske i de sista dagarna,*
säger Gud,
att jag utgjuter av min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar ska profetera,
era unga ska se syner
och era gamla ska ha drömmar.
18Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta av min Ande,
och de ska profetera.
19Och jag ska göra under uppe på himlen
och tecken nere på jorden,
blod, eld och moln av rök.
20Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och strålande.
21Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.

22 Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. 23 Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa* spikade ni upp honom och dödade honom. 24 Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. 25 David säger om honom:*

Jag har alltid Herren för ögonen.
Han är vid min högra sida
för att jag inte ska vackla.
26Därför gläds mitt hjärta
och jublar min tunga.
Även min kropp
får vila i trygghet
27att du inte lämnar min själ åt dödsriket
eller låter din Helige se förgängelsen.

28Du har visat mig livets vägar,

du ska mätta mig med glädje
inför ditt ansikte.

29 Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. 30 Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron.* 31 I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen.*

32 Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Han har blivit upphöjd till Guds högra sida* och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. 34 David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:*

Herren sade till min Herre:
Sätt dig på min högra sida
35tills jag lagt dina fiender
som en pall under dina fötter.*

36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias."

37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" 38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

40 Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: "Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" 41 De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

De troendes gemenskap

42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning* och vid gemenskapen*, brödsbrytelsen och bönerna. 43 Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. 45 De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.


Fotnoter
2:1pingstdagen   Pingsten, femtio (grek. pentekosté ) dagar efter påsk, var en skördefest då man samlades i Jerusalem från vida omkring (5 Mos 16:10-16 , Apg 2:5 ) för att bära fram det första av årets gröda inför Gud (2 Mos 23:16 , 4 Mos 28:26 ). Rabbinerna firade dessutom pingsten till minne av laggivningen, då Gud uppenbarade sig i dunder och eld på berget Sinai (2 Mos 19- 20).
2:9Asien   Avser i NT en provins i Mindre Asien (nuvarande västra Turkiet).
2:11proselyter   Grekiska för "de som kommit fram", som omvänt sig till judendomen helt och fullt inklusive omskärelse (till skillnad från enbart sympatiserande "gudfruktiga", jfr not till 10:2 ).
2:15tredje timmen   räknat från gryningen, alltså klockan nio.
2:17fJoel 2:28f .
2:23de laglösa   Dvs hedniska romare som inte hade tagit emot Guds uppenbarade vilja i GT:s lag.
2:25fPs 16:8f .
2:30 Jfr 2 Sam 7:12-13 , Ps 132:11 .
2:31 Ps 16:10 .
2:33till Guds högra sida   Annan översättning: "med Guds högra hand".
2:34fPs 110:1 . I psalmen återger David vad Gud Fadern sade till Messias, Davids Herre.
2:35som en pall under dina fötter   Ett uttryck för triumf (jfr Jos 10:24 ).
2:42undervisning   Annan översättning: "lära" (innehållet i undervisningen).
2:42gemenskapen   Ordet kan även rymma egendomsgemenskap (###buildFootNoteLink2, bok jfr saknas!, 2 Kor 9:13 ).

Parallellställen
2:15 Mos 16:9f.
2:2Apg 4:31.
2:3Matt 3:11 Luk 3:16.
2:4Mark 16:17 Apg 11:15.
2:16Joel 2:28f.
2:17Jes 44:3 Sak 12:10.
2:20Matt 24:29.
2:21Rom 10:13.
2:22Apg 10:38.
2:23Luk 22:22 Apg 4:28.
2:27Apg 13:35.
2:291 Kung 2:10 Apg 13:36.
2:302 Sam 7:12 Ps 89:4f 132:11.
2:321 Kor 15:15.
2:33Fil 2:9.
2:37Apg 16:30 2 Kor 7:10 Hebr 4:12.
2:38Matt 3:2 Luk 24:47f.
2:391 Mos 17:7f Joh 10:16.
2:405 Mos 32:5 Ps 78:8 Fil 2:15.
2:41Apg 1:15 2:47 4:4 5:14.
2:42Apg 20:7.
2:44Apg 4:32.
2:45Luk 12:33 Apg 4:34.
2:47Apg 2:41 5:13 14:1.