× 
 Från
 Till
 Metod

 

Daniels fångenskap i Babel

1 I Juda kung Jojakims tredje regeringsår* kom Babels kung Nebukadnessar* mot Jerusalem. Han belägrade staden, 2 och Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin guds hus* i Shinars land och satte kärlen i sin guds skattkammare.

3 Kungen befallde sin förste hovmarskalk Ashpenas att hämta några av Israels barn från kungaätten* eller av förnäm börd, 4 unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldeernas litteratur och språk*. 5 Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra* hos kungen.

6 Bland dem var Daniel, Hananja, Mishael och Asarja av Juda stam. 7 Men förste hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshassar, Hananja Shadrak, Mishael Meshak och Asarja* Abed-Nego.

8 Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. 9 Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken, 10 men han sade till Daniel: ”Jag är rädd att min herre kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen.”

11 Då sade Daniel till hovmästaren* som förste hovmarskalken satt över Daniel, Hananja, Mishael och Asarja: 12 ”Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker* och dricka vatten. 13 Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat, och gör med dina tjänare efter vad du då ser.”

14 Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. 15 Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. 16 Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker i stället.

17 Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. 18 När tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas, fördes de av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. 19 Kungen talade med dem, och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Mishael och Asarja. De fick därför tjänstgöra hos kungen. 20 Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.

21 Och Daniel blev kvar där ända till kung Koreshs första regeringsår.*


Inledning till boken
Daniel (”Gud är min domare”) fördes bort som ung pojke till Babel under den första deportationen år 605 f Kr (kap 1). Han verkade som statsman och profet under Nebukadnessar (1-4), Belshassar (5) och Darejavesh (perserkungen Koresh, 6:28) och fick ta emot syner om framtiden (7-12). Sin sista uppenbarelse fick han 536 f Kr (10-12), tre år efter att Persien trätt fram som den nya stormakten.

Enligt judisk tradition skrevs boken av Daniel själv (jfr 7:1), som infogade Nebukadnessars eget vittnesbörd (kap 4). Kända avsnitt är de tre männen i den brinnande ugnen (kap 3), Daniel i lejongropen (6) och Människosonen på himlens skyar (7:13f).

Fotnoter
1:1Jojakims tredje regeringsår   År 605 f Kr. Denna sommar kom Nebukadnessar, efter sin seger vid Karkemish (Jer 46:2 ), och samlade tribut från Israel och dess grannfolk (2 Kung 24:1 ).
1:1Nebukadnessar   Regerade 605-562 f Kr och byggde upp Babel till en stormakt och världsstad (4:27 ).
1:2sin guds hus   Troligen templet Esagila med den 90 meter höga pyramiden Etemenanki, tillägnad Babels skyddsgud Marduk. Här samlade babylonierna gudabilder från sina erövrade folk.
1:3hämta … från kungaätten   Babel tog ofta gisslan för att säkerställa ett erövrat folks lydnad.
1:4kaldeernas ... språk   Arameiska, det internationella språket (Jes 36:11 ), besläktat med hebreiskan.
1:4fläras upp … tjänstgöra   Babylonierna assimilerade sina erövrade folk (jfr vers 7) genom att omskola deras ledande skikt (se 2 Kung 24:14 ). Tre år var en tjänstemans normala utbildning.
1:7Hananja ... Mishael ... Asarja   Betyder ”Herren är barmhärtig”, ”vem är som Gud” och ”Herren hjälper”. De nya namnen knyter an till Babels avgudar Bel, Aku och Nebo.
1:11hovmästaren   Annan översättning: ”övervakaren” (även i vers 16).
1:12grönsaker   Hebr. zeroím leder tanken till frön eller gryn. Enklare folk i kungens tjänst kunde få sin lön i korn och olja.
1:21kung Koreshs första regeringsår   År 539 f Kr (jfr 6:28 , Esra 1:1 ).

Parallellställen
1:12 Kung 24:1 2 Krön 36:6f.
1:21 Mos 10:10 Jes 42:24.
1:32 Kung 20:18 24:14 Jes 39:7.
1:6Dan 2:17 5:13.
1:7Dan 2:26 49 4:5 8 5:12 10:1.
1:91 Mos 39:21 Ps 106:46.
1:121 Mos 1:29 Ps 104:14 Ords 25:25.
1:17Job 32:8 Dan 5:11f.
1:201 Kung 4:30 Dan 2:48 Jak 1:5.
1:21Dan 6:28 10:1.