× 
 Från
 Till
 Metod

 

Arbetet på templet börjar på nytt

1 Och profeten Haggai och Sakarja*, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem*. 2 Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.

3 Vid samma tid kom Tattenaj*, som var ståthållare* i landet på andra sidan floden, och Shetar-Bosenaj och deras medbröder till dem och sade så till dem: ”Vem har befallt er att bygga detta hus och färdigställa denna byggnad?” 4 Sedan frågade de* vad männen hette som uppförde byggnaden. 5 Guds öga vakade över judarnas äldste, så att ingen hindrade dem innan saken hade kommit inför Darejavesh och de hade fått brev tillbaka från honom om detta.

6 Detta är vad som stod skrivet i det brev som Tattenaj, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Shetar-Bosenaj och hans medbröder afarsekiterna på andra sidan floden sände till kung Darejavesh. 7 De sände nämligen en redogörelse till honom, och i den stod det:

”Frid i allt vare med kung Darejavesh. 8 Kungen bör veta att vi kom till provinsen Judeen, till den store Gudens hus. Detta bygger man nu upp med stora stenar* och sätter trävirke i väggarna. Arbetet utförs med omsorg och går snabbt framåt under deras ledning. 9 Då frågade vi de äldste där: Vem har befallt er att bygga detta hus och att återställa denna mur? 10 Vi frågade dem också vad de hette, för att kunna underrätta dig och skriva upp namnen på de män som ledde dem.

11 Detta är svaret som de gav oss: Vi är tjänare till himlens och jordens Gud, och vi bygger på nytt upp det hus som för många år sedan stod här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. 12 Men eftersom våra fäder gjorde himlens Gud vred, gav han dem i kaldén Nebukadnessars hand, den babyloniske kungen. Han förstörde detta hus och förde bort folket till Babel. 13 Men i sitt första regeringsår befallde Babels kung Koresh att man skulle bygga upp detta Guds hus. 14 Dessutom lät kung Koresh hämta från templet i Babel de kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus men som Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Kung Koresh överlämnade dem åt en man vid namn Sheshbassar, som han hade tillsatt som ståthållare, 15 och sade till honom: Ta dessa kärl, res i väg och bär in dem i templet i Jerusalem och låt Guds hus byggas upp på sin plats. 16 Så kom denne Sheshbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Från den tiden och ända till nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt.

17 Om kungen samtycker bör man göra efterforskningar i kungens skattkammare i Babel för att ta reda på om kung Koresh har gett befallning att bygga detta Guds hus i Jerusalem. Därefter bör kungen meddela oss sin vilja om saken.”


Fotnoter
5:1Haggai och Sakarja   verkade som profeter i Jerusalem år 520-518 f Kr. Se deras respektive bibelböcker.
5:1Israels Guds namn som var över dem   Antingen att Gud var närvarande över dem, eller att hans namn var utropat över dem (för tillhörighet och beskydd).
5:3Tattenaj   Enligt en kilskriftstavla var han underställd satrapen Ushtanni. Troligen hade han ett mer lokalt ansvar i området kring Damaskus.
5:3ståthållare   Representant för den persiske kungen i provinsen väster om floden Eufrat.
5:4Sedan frågade de   Andra handskrifter: ”Då berättade vi för dem” (men ###buildFootNoteLink2, bok jfr saknas!).
5:8stora stenar   Ordagrant: ”rullstenar” (så stora att de måste rullas fram på stockar).

Parallellställen
5:1Hagg 1:1f Sak 1:1f 6:11f.
5:5Ps 33:18 34:16.
5:111 Kung 6:1f.
5:122 Kung 25:8f 2 Krön 36:16f.
5:132 Krön 36:22f Esra 1:3.
5:14Esra 1:8 6:5.