× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gogs fälttåg

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land*, mot storfursten över Meshek och Tubal*, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Meshek och Tubal. 4 Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar*. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer* är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer* och alla dess härar, Togarmas folk* längst upp i norr* och alla dess härar – många folk har du med dig.

7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. 8 Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, och alla bor där nu i trygghet. 9 Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.

10 Så säger Herren Gud: Den dagen ska tankar komma upp i ditt hjärta, och du ska tänka ut onda planer. 11 Du ska säga: ’Jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, bommar eller portar.’ 12 Du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och nu har boskap och ägodelar där de bor i landets mitt.

13 Då ska Saba och Dedan* och Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: ’Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?’

14 Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, ska du veta det. 15 Du ska komma från ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar – en stor skara, en talrik här. 16 Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln för att täcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land, för att hednafolken ska lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog.

17 Så säger Herren Gud: Är du inte den som jag talade om i forna tider genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de att jag skulle låta dig komma över dem.

18 Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren Gud, då ska jag släppa lös min ­vrede. 19 I min lidelse och min vredes eld försäkrar jag: På den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. 20 Då ska de bäva för mig, havets fiskar, himlens fåglar, markens djur och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till ­jorden.

21 Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren Gud. Den enes svärd ska vara vänt mot den andres. 22 Jag ska gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och de många folk som följer honom. 23 Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de ska inse att jag är Herren.


Fotnoter
38:2Gog i Magogs land   Assyriska källor talar om en kung Gugu i Mat-Gugu (Gugus land) som regerade i Lydien (västra Turkiet) i början av 600-talet f Kr. Bibelns Gog är dock en framtida fiende till gudsfolket (jfr Upp 20:8 ). Magog låg enligt Josefus norr om Svarta havet (jfr 1 Mos 10:2 ).
38:2storfursten över Meshek och Tubal   Annan översättning: ”fursten över Rosh, Meshek och Tubal” (rosh betyder ”huvud”). Även i 38:3 , 39:1 . Meshek och Tubal var riken i östra delen av nuvarande Turkiet (se 1 Mos 10:2 ).
38:4krokar i dina käftar   Så ledde assyrierna sina fångar med våld (jfr Jes 37:29 ).
38:5Perser, nubier och puteer   Folk från nuvarande Iran, Sudan och Libyen.
38:6Gomer   Troligen kimmerierna norr och öster om Svarta havet. Se 1 Mos 10:2 .
38:6Togarmas folk   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska kilskriftsdokument. Se 1 Mos 10:3 .
38:6längst upp i norr   Samma uttryck används om Sions berg (se Ps 48:3 med not).
38:13Saba och Dedan   Nuvarande Jemen och västra Saudiarabien.

Parallellställen
38:21 Mos 10:2f Hes 27:13f Upp 20:8f.
38:3Hes 39:1f.
38:42 Kung 19:28 Hes 29:4 39:2.
38:5Hes 27:10.
38:12Hes 5:5.
38:17Joel 3:1f Mika 4:11f Sef 3:8 Sak 12:2f 14:1f.
38:19Hes 39:5f Matt 24:7 Luk 21:11.
38:21Dom 7:22 1 Sam 14:20 2 Krön 20:23 Hagg 2:22.
38:221 Mos 19:24 Jos 10:11 Ps 11:6 Jes 66:16 Upp 20:9.