× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Moab

1 Profetia om Moab.

På en natt är Ar-Moab ödelagt
och förstört.
På en natt är Kir-Moab ödelagt
och tystat.*
2 Han går upp till sitt tempel,
till Dibon
och upp på offerhöjderna
för att gråta.
Över Nebo och Medeba
jämrar sig Moab,
alla huvuden där är rakade,
alla skägg avskurna.
3 På deras gator har man svept sig
i säcktyg.
På deras tak och på deras torg
jämrar sig alla,
medan tårarna rinner.
4 Heshbon och Eleale höjer sorgerop,
det hörs ända till Jahas.
Därför jämrar sig Moabs krigare,
deras själ våndas i dem.

5 Mitt hjärta sörjer över Moab.
Flyktingarna därifrån flyr till Soar*,
till Eglat-Shelishija.
Under gråt stiger man upp
på Halluhits höjd,
på vägen till Horonajim
höjs sorgerop över förstörelsen,
6 för Nimrims vatten
blir torr ödemark,
gräset torkar bort, brodden vissnar,
inget grönt finns kvar.
7 Resten av sina ägodelar,
sina sparade tillhörigheter,
bär man därför bort
över Pilträdsbäcken*.
8 Sorgeropen ljuder runt om
i Moabs land.
Deras jämmer når till Eglajim,
deras klagan till Beer-Elim.
9 För Dimons* vatten är fulla av blod,
men ännu mer ska jag
låta drabba Dimon:
ett lejon för den som kommer
undan från Moab
och för dem som finns kvar
i landet.

Fotnoter
15:1Ar-Moab etc   Orterna i vers 1-4 låg i norra delen av Moab, öster om Döda havet.
15:5flyr till Soar   Liksom Lot (1 Mos 19:22 ). Låg kanske vid södra delen av Döda havet.
15:7Pilträdsbäcken   Troligen Sered (4 Mos 21:12 ) vid Döda havets sydspets, Moabs gränsflod i söder.
15:9Dimon   Jesajatexterna från Qumran: "Dibon".

Parallellställen
15:1Jer 48:1f Hes 25:8f Amos 2:1f Sef 2:8f.
15:23 Mos 21:5 4 Mos 21:30 Jer 48:37 Hes 7:18.
15:44 Mos 21:23 26 Jer 48:34.
15:51 Mos 19:22 Jer 4:20 48:5 36.
15:6Jer 48:34 Joel 1:10f Ps 107:33f.
15:84 Mos 21:16f.