× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Tyrus

1 Profetia om Tyrus*.


Jämra er, ni Tarshishskepp,
för det är ödelagt,
utan hus och utan ingång.
Från kitteernas land*
når budskapet dem.
2 Sitt stumma, ni kustlandets invånare!
Köpmän från Sidon,
sjöfarande män, uppfyllde dig.
3 Av Shihors* säd
och Nilflodens skördar
gjorde du vinster
genom att fara över stora vatten
och driva handel.
Du blev en marknadsplats
för folken.
4 Stå där med skam, Sidon,
för havet har sagt,
havets fäste säger:
"Jag har inte haft födslosmärtor,
inte fött barn,
inte fött upp unga män
eller fostrat jungfrur."
5 När ryktet kommer till Egypten
bävar man vid nyheterna
om Tyrus.
6 Dra bort till Tarshish* och jämra er,
ni kustlandets invånare.

7 Är detta er stolta stad
från forna dagar,
vars fötter bar henne bort
för att bosätta sig i fjärran?
8 Vem har bestämt detta om Tyrus,
hon som delade ut kronor,
hon vars köpmän var furstar
och vars handelsmän
var jordens stormän.
9Herren Sebaot har bestämt det,
för att slå ner all stolt härlighet
och ödmjuka jordens alla stormän.
10 Bred ut dig över ditt land
som Nilfloden,
du dotter Tarshish.
Du bär ingen boja mer.
11 Han räckte ut sin hand över havet,
han fick kungariken att skaka.
Herren befallde att Kanaans fästen
skulle ödeläggas.
12 Han sade:
"Du ska aldrig mer stoltsera,
du kränkta jungfru, dotter Sidon*.
Bryt upp och dra bort
till kitteernas land.
Men inte heller där ska du få ro.
13 Se på kaldeernas land,
det folket finns inte mer.*
Assyrierna gav det landet
åt ökendjur.
De reste sina belägringstorn,
rev ner dess borgar
och förvandlade det till en grushög.
14 Jämra er, ni Tarshishskepp,
för er befästning är förstörd."

15 På den dagen ska Tyrus vara bortglömt i sjuttio år, lika länge som en kungs dagar. Men efter sjuttio år ska det gå med Tyrus som i visan om den prostituerade:


16 "Ta din harpa och gå runt i staden,
du bortglömda prostituerade.
Spela vackert och sjung flitigt,
så att du blir ihågkommen."

17 För efter sjuttio år ska Herren se till Tyrus, och hon ska åter ta emot prostitutionspengar och begå otukt med jordens alla länder i hela världen. 18 Men hennes handelsvinst och hennes lön ska helgas åt Herren. Det ska inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst ska gå till dem som bor inför Herrens ansikte, för att de ska få äta sig mätta och ha praktfulla kläder.


Fotnoter
23:1Tyrus   Stor handelsstad strax norr om Israel (Hes 26- 28).
23:1kitteernas land   Cypern, allierat med Tyrus. Hit flydde Tyrus kung Lulli ca år 705 f Kr undan assyrierna (jfr vers 12).
23:3Shihor   Troligen östra delen av Nildeltat (Jos 13:3 , Jer 2:18 ).
23:6Tarshish   Någon av kolonierna som fenicierna från Tyrus hade grundat i Medelhavet (vers 7). Kanske Tartessos i sydvästra Spanien, kanske Sardinien eller Kartago.
23:12Sidon   Handelsstad ca 2 mil norr om Tyrus som skövlades av assyrierna år 677 f Kr.
23:13det folket finns inte mer   Babel ödelades av assyriern Sanherib 689 f Kr (se 13:1 med not). Annan översättning: "folket som förr inte fanns till".

Parallellställen
23:14 Mos 24:24 Jer 47:4 Hes 26:2f 27:2f 28:2f Sak 9:2f.
23:7Jes 22:2 32:13 Sef 2:15.
23:8Hes 28:2 Upp 18:11 23.
23:11Jes 14:26 Job 12:23f.
23:15Jer 25:11f 30:14.
23:18Ps 45:13 87:4.