× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vredens och frälsningens dag

1 Vem är han som kommer

från Edom,
från Bosra* i högröda kläder,
så ståtlig i sin dräkt,
så stolt i sin stora kraft?
"Det är jag som talar i rättfärdighet,
som är mäktig att frälsa."
2 Varför är din dräkt så röd,
varför liknar dina kläder
en vintrampares?
3 "Jag har trampat vinpressen själv,
ingen bland folken hjälpte mig.
Jag trampade dem i min vrede,
trampade sönder dem i min harm.
Deras blod stänkte på mina kläder,
och jag fick
hela min dräkt fläckad.
4 För hämndens dag var i mitt hjärta
och året för min återlösning
hade kommit.
5 Jag såg mig omkring,
men det fanns ingen hjälpare.
Jag stod där förundrad,
men det fanns ingen
som stödde mig.
Då hjälpte mig min egen arm,
och min vrede stödde mig.
6 Jag trampade ner folken i min vrede
och gjorde dem druckna
i min harm,
jag lät deras blod rinna ner
på jorden."
Ånger och bön om frälsning
7 Jag vill förkunna
Herrens nådegärningar,
Herrens lov,
efter allt som Herren
har gjort för oss,
allt det goda som han gjort
för Israels hus
efter sin barmhärtighet
och stora nåd.
8 Han sade: "De är ju mitt folk,
barn som inte ska svika."
Och han blev deras frälsare.
9 I all deras nöd
var ingen verklig nöd,*
hans ansiktes ängel frälste dem.
I sin kärlek och medömkan
återlöste han dem,
han lyfte upp dem och bar dem
ständigt i forna dagar.*

10 Men de var upproriska
och bedrövade hans helige Ande.
Därför blev han deras fiende,
han stred själv mot dem.
11 Då tänkte hans folk
på gångna tider,
de tänkte på Mose:
Var är nu han som förde dem
upp ur havet,
tillsammans med herden
för hans hjord?
Var är han som lade sin helige Ande
i deras bröst,
12 han som lät sin härliga arm
gå fram vid Moses högra sida,
han som klöv vattnet framför dem
och gjorde sig ett evigt namn,
13 han som förde dem genom djupen
så att de likt springare i öknen
inte stapplade?
14 Som när boskap går ner i dalen
fördes de av Herrens Ande till ro.
Så ledde du ditt folk
och gjorde dig ett härligt namn.

15 Blicka ner från himlen,
se till oss från din heliga
och härliga boning!
Var är nu din lidelse
och din kraft?
Ditt hjärtas ömhet
och din barmhärtighet
har dragit sig tillbaka från mig.
16 Du är ju vår Far!
Abraham vet inte om oss,
Israel känner oss inte.*
Men du, Herre, är vår Far.
Vår Återlösare av evighet
är ditt namn.
17 Varför, o Herre, låter du oss
gå vilse från dina vägar,
och varför förhärdar du
våra hjärtan
så att vi inte fruktar dig?
Vänd tillbaka,
för dina tjänares skull,
för din arvedels stammars skull.

18 En kort tid ägde ditt heliga folk
sitt land.
Våra fiender trampade ner
din helgedom.
19 Vi har blivit som de
som du aldrig har varit herre över,
som inte har uppkallats
efter ditt namn.

Fotnoter
63:1Edom … Bosra   Rike och huvudstad söder om Döda havet. De nämns som representanter för fiender till Herren och hans folk (jfr kap 34).
63:9var ingen verklig nöd   Andra handskrifter: "led han nöd".
63:9 Andra handskrifter (Septuaginta): "...deras frälsare 9 i all deras nöd. Det var ingen budbärare eller ängel, utan hans ansikte frälste dem."
63:16vet inte om oss … känner oss inte   Annan översättning: "vill inte veta av oss … erkänner oss inte".

Parallellställen
63:1Jes 34:6.
63:2Upp 19:13f.
63:3Mika 7:10.
63:4Jes 13:9 34:8 35:4 61:2 Jer 51:16.
63:5Jes 59:16.
63:6Jes 19:14 24:20 Jer 48:26.
63:7Jer 31:3 Ps 77:12f 103:2f 105:5f.
63:92 Mos 13:21 14:19 23:20 23 32:34 5 Mos 32:10 Jes 46:4.
63:10Ps 78:40 106:33 Apg 7:51 Ef 4:30.
63:112 Mos 14:29 4 Mos 11:25 Ps 77:21.
63:155 Mos 26:15 Ps 80:15.
63:16Pred 9:5 Jes 43:3 11 64:8 Mal 2:10.
63:172 Mos 32:13.
63:18Ps 74:7 79:1.