× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads första tal

1 Sedan tog Bildad från Shua till orda och sade:


2 Hur länge ska du tala så?
Orden från din mun
är som en väldig storm.
3 Kan Gud kränka rättvisan,
kan den Allsmäktige
kränka rättfärdigheten?
4 Om dina barn har syndat mot honom,
då ger han dem i deras synders våld.
5 Men om du söker Gud
och ber den Allsmäktige om nåd,
6 om du är ren och rättsinnig,
då ska han vaka över dig
och göra din rättfärdighets boning
trygg.
7 Om än din början är ringa,
ska du till sist bli mycket stor.

8 Fråga gångna släktled
och ta vara på fädernas erfarenhet.
9 Själva är vi från i går
och vet ingenting,
en skugga är våra dagar på jorden.
10 Men de ska undervisa
och berätta för dig
och lägga fram ord från sina hjärtan.
11 Kan papyrus växa
där marken inte är sank,
skjuter vassen upp
där det inte finns vatten?
12 Medan den står grön och oskuren
vissnar den före allt annat gräs.
13 Så går det alla som glömmer Gud.
Den gudlöses hopp kan inte bestå,
14 för hans tillförsikt är bräcklig
och hans trygghet
som spindelns nät.
15 Han förlitar sig på sitt hus,
men det håller inte,
han klamrar sig fast vid det,
men det kommer inte att bestå.
16 Han frodas i solens sken,
hans skott sträcker sig
ut över trädgården.
17 Hans rötter slingrar sig
kring stenröset,
ett hus av sten har han i sikte.
18 När han rycks bort från sin plats,
förnekar den honom:
”Jag har aldrig sett dig.”
19 Ja, det är den glädje han får
av sin färd,
och ur mullen växer andra upp.

20 Gud förkastar inte den oskyldige,
och han håller inte de onda
i handen.
21 Vänta tills han fyller din mun
med skratt
och dina läppar med jubel.
22 De som hatar dig ska kläs i skam,
och de gudlösas tält
ska inte mer finnas till.

Parallellställen
8:1Job 2:11.
8:35 Mos 32:4 Job 34:12 Rom 3:5.
8:7Job 42:10f.
8:9Job 14:2 Ps 39:6f 102:12 144:4.
8:13Job 11:20 Ords 10:28 11:23.
8:15Ps 49:17f.
8:21Ps 126:2.