× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fristäder

1Herren sade till Josua: 2 ”Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose. 3 Till dessa städer ska en dråpare kunna fly när han av misstag och utan uppsåt har dödat någon. Ni ska ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren.*

4 När någon flyr till en av städerna ska han stanna vid ingången till stadsporten* och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter ska de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats där han kan bo bland dem. 5 Om blodshämnaren förföljer honom ska de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han dödade sin nästa utan uppsåt och utan att förut ha burit hat mot honom.

6 Han ska stanna där i staden tills han har stått inför rätta inför församlingen och tills översteprästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen återvända och komma till sin stad och sitt hus i den stad han har flytt ifrån.”

7 De avskilde Kedesh i Galileen, i Naftali bergsbygd, Shekem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. 8 På andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan, utsåg de inom Rubens stam Beser i öknen på slätten, inom Gads stam Ramot i Gilead och inom Manasse stam Golan i Bashan. 9 Dessa var de städer som utsågs till tillflyktsorter för var och en av Israels barn – och för de främlingar som bodde bland dem – som av misstag hade dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand innan han hade stått inför församlingen.


Fotnoter
20:3blodshämnaren   Den mördades släktingar som sökte ge mördaren sitt straff (se 4 Mos 35:19 ).
20:4stadsporten   Här samlades de äldste för att besluta om stadens angelägenheter (jfr Ords 31:23 ).

Parallellställen
20:12 Mos 21:13 4 Mos 35:9f 5 Mos 19:2f.
20:85 Mos 4:41f.