× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt*. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen.

Förmaningar

2 Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. 3 Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. 4 Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den.

5 Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. 6 Ert tal ska alltid vara vänligt*, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

Personliga meddelanden

7 Vad mig beträffar kommer Tychikus* att berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren, 8 och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9 Tillsammans med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus*, som är en av er. De kommer att berätta för er om allting här.

10 Min medfånge Aristarchus* hälsar till er, och det gör även Markus*, Barnabas* kusin. Honom har ni fått anvisningar om: ta emot honom väl om han kommer till er. 11 Även Jesus som kallas Justus* hälsar. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike, och de har varit till tröst för mig.

12 Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. 13 Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. 14 Vår älskade Lukas*, läkaren, hälsar också till er liksom Demas*.

15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus*. 16 När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det även blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet från Laodicea*. 17 Och säg åt Archippus*: "Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren."

18 Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor. Nåden vare med er.


Fotnoter
4:1rimligt   Annan översättning: "jämlikt".
4:6vänligt   Annan översättning: "fullt av nåd".
4:7Tychikus   En medhjälpare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:4 ) som troligen överlämnade Efesierbrevet (Ef 6:21 ).
4:9Onesimus   En förrymd slav som hade blivit omvänd genom Paulus och återvände till Kolosse med Filemonbrevet (se Filem vers 10).
4:10Aristarchus   En man från Tessalonike som följde Paulus under hans resor till Jerusalem och Rom (Apg 20:4 , 27:2 ).
4:10Markus   Markusevangeliets författare som tidigare hade övergett Paulus (Apg 15:38 ) men sedan återvunnit hans förtroende.
4:10Barnabas   Medarbetare på Paulus första missionsresa (Apg 11:22f , 13:2f , 15:36f ).
4:11Jesus som kallas Justus   Namnet Jesus, den grekiska formen av Josua, var relativt vanligt. Tillnamnet Justus, "den rättfärdige", skilde denne man från "Jesus som kallas Messias" (Matt 27:17 ).
4:14Lukas   Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas författare.
4:14Demas   Medarbetare till Paulus som senare övergav honom (2 Tim 4:10 ).
4:15Nymfas … hans hus   Andra handskrifter: "Nymfa … hennes hus".
4:16brevet från Laodicea   Detta brev är troligen förlorat. Möjligen avses Efesierbrevet som kan ha gått som rundbrev till församlingarna i trakten kring Efesos. Laodicea var grannstad till Kolosse.
4:17Archippus   En kristen arbetare som stod Filemon nära och kanske var dennes son (Filem 2) .

Parallellställen
4:13 Mos 25:43 Ef 6:9 Filem v 16.
4:2Luk 18:1 Rom 12:12 Fil 4:6.
4:31 Kor 16:9 Ef 6:19 2 Tess 3:1.
4:5Ef 5:15f 1 Tess 4:11f.
4:6Mark 9:50 Ef 4:29.
4:7Ef 6:21f.
4:9Filem v 10f.
4:10Apg 15:37f 19:29 Filem v 24 1 Petr 5:13.
4:12Kol 1:7.
4:13Kol 2:1.
4:142 Tim 4:10f.
4:161 Tess 5:27.
4:17Rom 12:7 Filem v 2.
4:181 Kor 16:21.