× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds nådegärningar och Israels otro
1*Halleluja!
Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2*Vem kan beskriva
Herrens väldiga gärningar
och förkunna allt hans lov?
3 Saliga är de som följer det rätta,
som alltid handlar rättfärdigt.
4 Tänk på mig, Herre,
efter din nåd mot ditt folk,
kom till mig med din frälsning,
5 så att jag får se dina utvaldas lycka,
dela ditt folks glädje
och berömma mig
med din arvedel.

6*Vi har syndat som våra fäder,
vi har gjort fel,
vi har varit ogudaktiga.
7*Våra fäder i Egypten
tog inte lärdom av dina under,
de tänkte inte på
dina många nådegärningar
utan gjorde uppror vid havet,
vid Röda havet.

8 Men han frälste dem
för sitt namns skull,
för att göra sin makt känd.
9*Han talade strängt till Röda havet
och det blev torrt,
han förde dem genom djupen
som i en öken.
10 Han frälste dem
från motståndarens hand
och befriade dem
från fiendens grepp.
11*Vattnet täckte deras fiender,
inte en enda av dem blev kvar.
12*Då trodde de hans ord
och sjöng hans lov.

13 Men snart glömde de
hans gärningar,
de väntade inte på hans råd.
14*De greps av begär i öknen
och frestade Gud i ödemarken.
15*Han gav dem vad de begärde,
men sände tärande sjukdom
i deras själ.*

16*De fylldes av avund
mot Mose i lägret
och mot Aron, Herrens helige.
17*Men jorden öppnade sig
och slukade Datan,
den begravde Abirams grupp.
18 Eld slog upp i deras grupp,
lågorna brände de gudlösa.

19*De gjorde en kalv vid Horeb
och tillbad en avgudabild,
20*de bytte bort sin härlighet
mot bilden av en tjur
som äter gräs.
21 De glömde Gud, sin Frälsare,
som gjort väldiga ting
i Egypten,
22*underbara verk i Hams land,
förunderliga gärningar
vid Röda havet.
23*Han hotade att förgöra dem,
men Mose, hans utvalde,
ställde sig i vägen
för att vända bort hans vrede
från att fördärva dem.

24*De föraktade det ljuvliga landet,
de trodde inte hans ord.
25 De klagade i sina tält
och lyssnade inte
till Herrens röst.
26*Då lyfte han sin hand mot dem
och svor att låta dem falla i öknen,
27*att låta deras barn
falla bland hednafolken
och spridas ut i länderna.

28*De band sig till Baal-Peor
och åt av offren till de döda,
29 de väckte Guds vrede
med sina gärningar
och en hemsökelse bröt ut
bland dem.
30*Men Pinechas steg fram
och skipade rätt,
och hemsökelsen hejdades.
31*Det räknades honom
till rättfärdighet
från släkte till släkte, för evig tid.

32*De väckte hans vrede
vid Meribas vatten
och Mose fick lida för deras skull,
33*för de trotsade* hans ande
så att tanklösa ord
kom över hans läppar.

34*De förgjorde inte folken
som Herren befallt dem,
35*de beblandade sig
med hednafolken
och lärde sig deras gärningar.
36*De tjänade deras avgudar,
och dessa blev en snara för dem.
37*De offrade sina söner och döttrar
åt onda andar,
38*de spillde oskyldigt blod,
sina söners och döttrars blod
som de offrade åt
Kanaans avgudar
så att landet vanhelgades av blodet.
39*De blev orena genom sina gärningar
och var trolösa i allt de gjorde.

40 Då upptändes Herrens vrede
mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
41*Han gav dem
i hednafolkens hand,
och de som hatade dem
fick härska över dem.
42 Deras fiender förtryckte dem,
de kuvades under deras hand.
43*Han räddade dem gång på gång,
men de var upproriska
i sina planer*
och sjönk allt djupare
genom sin synd.

44 Men han såg till dem i deras nöd
när han hörde deras rop,
45*han tänkte på sitt förbund med dem
och förbarmade sig
för sin stora nåds skull.
46 Han lät dem finna barmhärtighet
hos alla som fört dem bort
i fångenskap.

47*Fräls oss, Herre vår Gud,
och samla oss från hednafolken,
så att vi får prisa ditt heliga namn
och ha vår ära i att lova dig.

48*Välsignad är Herren, Israels Gud,
från evighet till evighet!
Och allt folket ska säga: "Amen!"
Halleluja!

Fotnoter
106:1 1 Krön 16:34 , 41, Ps 107:1 , 118:1 , 136:1 .
106:2 Ps 40:6 , 71:15 .
106:6 3 Mos 26:40 , Jer 3:25 , Esra 9:7 , Neh 1:7 , Dan 9:5 .
106:7 2 Mos 14:11f , Ps 78:11 , 17, 42.
106:9 2 Mos 14:21f , Ps 78:13 , Jes 51:10 , 63:12f .
106:11 2 Mos 14:28 , Ps 78:53 .
106:12 2 Mos 14:31 , 15:1f .
106:14 2 Mos 16:3 , 4 Mos 11:4f , Ps 78:18 , 1 Kor 10:6 , 9.
106:15 4 Mos 11:31f , Ps 78:27f .
106:15men sände tärande sjukdom i deras själ   Andra handskrifter (Septuaginta): "och sände mättnad för deras längtan".
106:16 4 Mos 16:1f .
106:17 4 Mos 16:31f , 5 Mos 11:6 .
106:19 2 Mos 32:1f , 5 Mos 9:8 , Apg 7:41 .
106:20 Jer 2:11 , Rom 1:23f .
106:22 Ps 105:27f .
106:23 2 Mos 32:9f , 5 Mos 9:14 , 25f, 1 Tim 2:5 .
106:24 4 Mos 14:2f , 5 Mos 9:23 , Ps 78:32 .
106:26 4 Mos 14:21f , 28f, Ps 95:11 , Hes 20:23 , 1 Kor 10:5f .
106:27 3 Mos 26:38 , 5 Mos 28:36f , Ps 44:12 .
106:28 4 Mos 25:2f , Ps 115:5f , Jer 10:3 , Hos 9:10 .
106:30 4 Mos 25:7f .
106:31 4 Mos 25:10f .
106:32 2 Mos 17:1f , 4 Mos 20:1f , Ps 81:8 , 95:8 .
106:33 4 Mos 20:10 , Ps 107:11 , Jes 63:10 .
106:33trotsade   Annan översättning: "förbittrade".
106:34 5 Mos 7:1f , 12:2f , Dom 1:27f .
106:35 Dom 3:5f .
106:36 Dom 2:12f .
106:37 5 Mos 32:17 , 2 Kung 21:6 , 23:10 , Hes 16:20f .
106:38 4 Mos 35:33 .
106:39 2 Mos 34:15 , 3 Mos 20:4f , Hos 4:12 .
106:41 Dom 2:14 , 3:8 , 12f, 4:2 , 6:1f , 10:7f , 13:1 , Neh 9:27 .
106:43 Dom 2:16f , Ps 81:13 .
106:43i sina planer   Andra handskrifter: "mot hans plan".
106:45 5 Mos 30:3f , 32:36 , Dom 2:18 .
106:47 1 Krön 16:35f .
106:48 Ps 41:14 , 72:18f , 89:53 .